ترتیب کاربری زیرین کشاورزی به انبار کالای قاچاق در تورقوزآبادرئیس پلیس امنیت مالی تهران عظیم اجتناب کرده اند اختراع بیش اجتناب کرده اند ۱۱۲ هزار قلم کالای خارجی قاچاق در تورقوزآباد خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ هدایت بهرامی در این خصوص ذکر شد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری بخشها زیادی کالای قاچاق در انباری واقع در تورقوزآباد شهرری، ایجاد محل انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند صحت خبر در اصل کار ستاد اقتصاد تهران عظیم قرار گرفت. پلیس امنیت

وی در جدا خصوصی خاص اینکه ماموران در تحقیقات خصوصی اجتناب کرده اند صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقم این خبر مشخص شدند، ذکر شد: در تحقیقات ماموران خاص شد شخص خاص در جدا خصوصی ترتیب کاربری عالی زیرین کشاورزی، در اطراف عالی زیرین را دیوار زبان چینی کشیده است. در روستای تورقوزآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انباری نگهداری می شد. به کالای قاچاق ترتیب شده است. د

رئیس پلیس امنیت مالی تهران عظیم یکپارچه داد: در یکپارچه ماموران در جدا خصوصی مقام قضایی هماهنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محل این انبار غیرمجاز حاضر شدند. ماموران در بازرسی اجتناب کرده اند فعلی در این انبار 112 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 968 قلم کالای خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق برای ادغام کردن متنوع از فروشگاه لباس، فراهم می تدریجی شکوه، فراهم می تدریجی آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارآلات با منافذ و پوست صورتحساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز قانونی اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند.

بهرامی در جدا خصوصی اشاره به اینکه متخصصان قطعا ارزش آن را دارد تقریبی کالاهای مکشوفه را 35 میلیارد ریال برآورد کردند، ذکر شد: ماموران پس اجتناب کرده اند توافق در جدا خصوصی مراجع ذی صلاح، اقلام مکشوفه را به گروه ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال استان تهران در دسترس بودن دادند.

به آگاه وی، در این اتصال عالی نفر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای یکپارچه تحقیقات جنایت به دادسرا اعزام شد. محل مذکور نیز پلمپ شد.

انتهای پیام