ترامپ در جاری افول است – ایسناخوب کارشناس امتیازات آمریکا اظهار داشت: ترامپ پدیده ای بود کدام ممکن است دوران اوج خصوصی را پایین اوج گذاشته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شاهد اذیت کردن افول او هستیم.

مهدی نوربخش وی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی از محسوس اینکه اختراع اسناد محرمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید a باشکوه ایمن اجتناب کرده اند محل اقامت ترامپ دومین بدشانسی وی در تعدادی از وقت بروزترین tp-date است، اظهار داشت: چندی پیش در 15 دی ماه کمیته تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک را حاضر کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شاهد هستیم کدام ممکن است سرویس های اطلاعاتی آمریکا اجتناب کرده اند اختراع اسناد محرمانه در اقامتگاه ترامپ ممکن است مشکلات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید از استثنایی است برای ترامپ تحمیل تدریجی.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه اختراع این اسناد سوراخ میان جمهوری خواهان را به شبیه به اندازه حد زیادی کرده است، افزود: پیش اجتناب کرده اند این بسیاری اجتناب کرده اند جمهوری خواهان میانه رو اجتناب کرده اند ترامپ شکاف گرفته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در جدا خصوصی ملاحظه به اتفاقات بروزترین tp-date شاهد آن هستیم کدام ممکن است حتی برخی اجتناب کرده اند افرادی کدام ممکن است قبلا اجتناب کرده اند ترامپ حمایت می کردند. ترامپ از استثنایی است، حالا از خوب راه هر دو عکس سعی می کنند اجتناب کرده اند ترامپ شکاف بگیرند. این انگیزه است در جدا خصوصی ملاحظه به این اتفاقات، شاهد کاهش مقبولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه ترامپ هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است این موضوع در نهایت به شبیه به اندازه حد زیادی خصوصی را آرم دهد.

این درک دانشکده در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نزدیکانش معتقدند کدام ممکن است این توطئه دموکرات ها برای خیلی نگه از تکل وی اجتناب کرده اند انتخابات 2024 است، افزود: آن خوب است بحث اشتباه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوعی است کدام ممکن است خصوصی ترامپ مطرح کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این میان حتی برخی اجتناب کرده اند نیروهای جمهوری خواه در پایین نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی قرار دارند.

این کارشناس امتیازات آمریکا در جدا خصوصی تاکید بر اینکه وکیل آمریکا خوب شخص سیاسی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند جمهوری خواهان نیز به این موضوع اذعان دارند، افزود: وکیل آمریکا حتی حاضر نبود زودتر اجتناب کرده اند گزارش کمیته تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل در 15 دی ماه روی این موضوع کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانور دهد. بعد از همه الان بالقوه است در این زمینه دستی تر حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی وکلای ترامپ باقی مانده است نتوانسته اند دفتر دادستانی آمریکا را در این زمینه به مشکل بکشند.

نوربخش علاوه بر این در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 به تذکر بالقوه است بالقوه است گروه های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی آمریکا در جدا خصوصی ساختار این ادعاها با منافذ و پوست از تکل اسناد کافی وارد بازی کردن بزرگی علیه ترامپ شوند، اظهار داشت: باید ملاحظه داشت کدام ممکن است دادستانی آمریکا، وقتی پرونده ای باز می کنند، می گوید کدام ممکن است هفته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه ها روی آن کار کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی چنین حکمی برای تفتیش اقامتگاه ترامپ می دهد، قطعا داده ها کافی در اختیار دارد، اجتناب کرده اند سوی تولید عکس، آنها به خوبی می دانند کدام ممکن است ادعاهای آنها در جاری مونتاژ باید در سالن دادگاه تدریجی شود.

این کارشناس امور آمریکا در جدا خصوصی تاکید بر اینکه صریح برابر وکیل آمریکا مدارک کافی برای عدم مشکل در این پرونده را داشته است، این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را کدام ممکن است این پرونده چه تاثیری بر جایگاه ترامپ در میان بسیاری افراد این ملت ممکن است داشته باشد را کم اهمیت ندانست. وی افزود: این اتفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گزارش کمیته 15 دی، از آن به بعد است اشاره شد، مشکل هایی را برای ترامپ تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای افول ترامپ در صحنه سیاسی این ملت فراهم کرده است.

نوربخش در جدا خصوصی اعتقاد به اینکه آمارها آرم می دهد ترامپ بخشی اجتناب کرده اند حمایت های خصوصی را در حزب جمهوری خواه اجتناب کرده اند انگشت داده است، خاطرنشان کرد: روزی ترامپ می تواند همه جمهوری خواهان را مدیریت تدریجی در جدا خصوصی این جاری الان اینطور نیست.

این کارشناس امتیازات آمریکا در جدا خصوصی اشاره به اینکه پیش اجتناب کرده اند این شاهد حمایت از استثنایی است نمایندگان مجلس سنا اجتناب کرده اند ترامپ بودیم، در جدا خصوصی این جاری این اجماع در جاری دور شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کمتری اجتناب کرده اند آنها انصافاًً در راستای حمایت ترامپ هستند، اظهار داشت: ترامپ پدیده ای است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن عبور کرده است. نوک یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ما در اذیت کردن افول ترامپ در صحنه سیاسی آمریکا هستیم.

نوربخش در عین جاری خاطرنشان کرد: باید ملاحظه داشت کدام ممکن است بسیاری اجتناب کرده اند جمهوری خواهان راضی هستند کدام ممکن است اف بی آی چنین پرونده ای را علیه ترامپ فراهم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند کدام ممکن است این پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گزارش 6 ژانویه کمیته تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل زمینه را فراهم می تدریجی. اینکه انگشت ترامپ اجتناب کرده اند حزب جمهوری خواه باید به شبیه به اندازه حدودی مختصر شود.

انتهای پیام