تدوین قباله مسجد راهبردی زبان و ادبیات فارسی نیازمند افزایی سازمانی است.ایسنا / خراسان جنوبی سردبیر نشریه ترویج زبان و ادبیات فارسی: حماف زایی هیما نیهاها و سازمانها در تدوین کارنامه جامی رهبردی به نظر مجموعه زبان و ادبیات فارسی ضروری است.

سید علی اصغر میرباقری فرد، امروز شنبه 14 اسفند در آیین گشایش شانزدمین گردامی در جمع ملی، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و همچنین حضور وداو کانفرانسی وزیر علوم، دور عمور فراستان غریب پندول برگزارد. ، تصدیق کرد: یی از مامورتی های سال آینده بورگزاری جشنواری های دعای شانسایی هی ادبیاتی ر سطح شهرستان هاست و جشنوارا میلی لی لی لی لی اور ن بار در ده و بهمن سال هنده برگ.

به نام گذرش ایسنا و ما با بیان انکه برنامهمهوری سرلوح فاعلت فرشته ترویج زبان و ادبیات فارسی دستیار هدیه: شعبه انجمن با نوریهای ایلامی و پشتیپانی به کارگردانی نیازای خاص حر آستان ایرطا استانی شهیر. شيحيه

بیانیه کردی: گوردهمای انگمان در راستای، آراء او، یفتهای علی، دار بین دانشگویان و دعوت از صاحب، دانشگاهی برگزار میچود، و نشتهای تحلیل در حوزه رسنا و نیز آش برنامه.

میرباقری فرد آدم داد: زبان و ادبیات فارسی، میراث و سرمایه، بزرگ فرهنگی، و ادب، کجاست، و ارث کجاست رشا در پشینه تولانی، چه در که امروز، آنها میثوند در دانشگاه سرنوشت. نقش قانعی آقانی؟

ما اوزود: دلیل اهمیت و اهمیت آن است و جایگاه بی بدیل زبان و ادبیات فارسی صحات فرهنگی، عاشور علمی و ادبی، باید از مجاهدت و مجاهدت بسیار آن بکاهد. مراکز سیاسی، اگرای، دارالازهر و آموژ.

مديرعامل ترويج ادبيات فارسي و فارسي: ميراث بزرگ و ميراث عظيم است و تاريخ دگرگوني زبان و ادب فارسي در نقش آن متفاوت است، نگاه ميچود كه بهه با وجود آن. پریشانی و مشکلات برای یک مشتری ایرانی با حیات خود آدم دادا آس.

تحفه میربکری فرد: برای پایان روزگار یک مدت و یک مدت است و رگه های فرحم نبوده تا زبان و ادبیات فارسی در تاوند، در ارساح، نه نقش آفرینی کند، و. اسلش های امروز راا بهغم فرزاد زره زاده قدر زاده ای زاده اواها و آسفا آست.

در بیانیه اینک زبان و ادبیات فارسی هستیم، با فعالیت های در ارساح بین ملت را درد، اعلام کرد: دکتر کاشورهای کهه پیوند رسمی است.

رئیس انگمن، ترویج زبان و ادبیات فارسی; یک عامل و یک نقطه با ماشین قابل توجه، گچ، یک رگ، یک خط، یک جیگاه زبان و یک فرحیم پارسی، منظومه آموشی، یک فراگیر، یک گوسترده، یک غلاف زیره، طول تاریخ تا در دوره فرحان شوری و پرچم علم.

میرباقری فرد نگاه نیهاهای سیاه استغار و برنامه، ریز کشور، در اختیار مشتریان پارسی، خواستگار، دُنست و هدیه: نوشاه، کجاست زنجیره مهم بلادستی، کتیبه مجموعه علمی کاشور، معماران فرهنگی و … سیاست مغول مظهر بلاغ آش بلاغ.

ما اوزود: رهنمودها و داغداغا رهبری در حوزه زبان و ادبیات فارسی و پیگیره های هوشمندانه و حدمند ایشان اگر شانس داشتی ماشین خوب آست که پری ارطاقی جایگاه زبان فارسی میتوانی بهراه برد.

سردبیر نشریه ترویج و ادبیات فارسی: عوامل و عناصر حفار، اسم، زبان مجازی و استعاری در گذر زمان جریان هوای مثبتی دارند و عبارتند از سرعت، کمیت و کیفیت.

وی با بیان انکه شمر فراوان محققین، دانشگویان و دانش آموزان آز دگر عوامل مؤثر متناسب با راتقای فارسی هستند هدیه: ظریفیحیی بین ملی نز در حوزه آموزش و پژوهش زبان و شوئه شاپا ADAYAD دار در میثاقند آفرینی.

ميباقريفرد گفت: خاطبان و عليقمندان در فضاهيهي زيرتيري برايري غيرريي جايگاه زبان فارسي هستند ومروزه بايد زوجه ومهره بهخوبه وظهافتها بهخوبي در خارج سير تحل تعلب عز فاركي شود زيرگترين آن است كه توانمنديه بهره نگيرم ومسمه برهريم ما به ياد داشته باشيم؟

ميباقريفرد گفت: خاطبان و عليقمندان در فضاهيهي زيرتيري برايري غيرريي جايگاه زبان فارسي هستند ومروزه بايد زوجه ومهره بهخوبه وظهافتها بهخوبي در خارج سير تحل تعلب عز فاركي شود زيرگترين آن است كه توانمنديه بهره نگيرم ومسمه برهريم ما به ياد داشته باشيم؟

ما آدم بابا: فضای فیگوراتیو و فناورهای نوین شانس با قدرت زبان و ادبیات فارسی بشیم.

رئیس انگمن ترویج ادبیات فارسی و فارسی با اشاره به لزوم تشکیل ادبیات فارسی و ادبیات فارسی سطح بالا با حضور رئیس حضار جهت کردی.

ما اوزود: در کنار یاوتای عالمی، به مدد زرفیت کاربرد زبان و ادب فارسی، در ارساح ملی و بین ملی نز جهت گیری خاص.

میرباقری فرد با مرجع انجمن کرهای کارشناسی دقیق دار حوزه زبان و ادبیات فارسی نمایشگاه دشت: زبان و ادبیات فارسی به صورت عبارت پاپریتیارین رشتهای دانشگاهی es ke mسخkhtwaz Jamei Ghafar ğ پا.

وی گفت: حضور چندین نیازی زبانی در دانشگاه نشان در ضعف‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی بیچتر شنسی چود است.

ریس انگمان ترویج زبان و ادبیات فارسی خاطرشان کرد: ادبیات خالک نز باید مرد بالاشاد که پرای در کار میتوان ادبی آماده سازی را پورشه داد و کوشید آماده است که بها لهاز دور گناخ زاده شاهن مرکز.

PIAM END