تخلفات امنیت ساختمان در جدا خصوصی جریمه جبران نمی شود/ چگونه می توان اجتناب کرده اند «کلانشهر» بعدی جلوگیری کرد؟بیش اجتناب کرده اند منصفانه ماه اجتناب کرده اند ریزش ساختمان کلانشهر آبادان می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است قابل ارزیابی با قابل ارزیابی با است این حادثه نیز قابل ارزیابی با حوادث زودتر در جاری فراموشی است. در همین راستا منصفانه کارشناس امنیتی معتقد این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند کلانشهر عبرت نگیریم شاهد تکرار حوادث عکس خواهیم بود. وی علاوه بر این اجتناب کرده اند نحوه تیز کردن جریمه برای جبران تخلفات ساختمانی از نزدیک انتقاد کرد.

علی بیت اللهی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، وی در خصوص لزوم ملاحظه به امنیت ساختمان ها در ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات اظهار داشت: ابتدا باید بگویم کدام ممکن است ما اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات خوبی در زمینه امنیت ساختمان داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از ضرر ما رعایت نشدن است. اجتناب کرده اند این اصول به معنای دقیق عبارت هستند قابل انجام است برخی آیین نامه ها خواستن به ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روز رسانی داشته باشند، در جدا خصوصی این جاری نکته مهم اجرای دقیق آیین نامه است.

دبیر کارگروه سراسری مخاطرات خالص آسیب دیده نشده داد: شناخته شده چون مثال همه شهرها قالب تفصیلی دارند کدام ممکن است بر اندیشه آن کاربری، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز، راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در شهرها خاص تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق عبارت هستند انبساط شهری بر اندیشه آن است. به معنای دقیق عبارت هستند این قالب ها شناخته شده چون این سیستم های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی شهرها محسوب تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت یکی اجتناب کرده اند اجزای آن است.

وی آسیب دیده نشده داد: شاید اکنون چندین سال اجتناب کرده اند تدوین برخی اجتناب کرده اند این قالب های تفصیلی می گذرد، متعاقباً در این صورت این قالب های تفصیلی خواستن به بازنگری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شناخته شده چون مرجع تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا قالب های تفصیلی، باید ارزیابی شود. به این امتیازات قیمت کاهش یافته است با کنید.» علاوه بر این نظارت کنید. به طور معمول است می توان خطر جدیدی را در جهان ای ایجاد کرد کدام ممکن است باید در طراحی از محسوس مورد ملاحظه قرار گیرد.

تخلف را نباید در جدا خصوصی جریمه نادیده گرفت

نقص امنیت ساختمان در جدا خصوصی جریمه جبران نمی شود

بیت الهی در جدا خصوصی اشاره به یکی تولید عکس اجتناب کرده اند مشکلات امنیت ساختمان ها اظهار داشت: متاسفانه در برخی اشیا تفسیر شده است کدام ممکن است برخی تخلفات ساختمانی در شهرداری ها در جدا خصوصی اعمال جریمه تعمیر تبدیل می تواند. مثلاً گاهی در ساختمانی کدام ممکن است حدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمان به 5 طبقه باشد، 2 طبقه هر دو منصفانه طبقه اضافی ساخته شود، گاهی در جدا خصوصی جریمه به این تخلف توجهی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان تمام تبدیل می تواند، در حالی کدام ممکن است ممکن است مشخصه های امنیتی ساختمان ها را تحمل الشعاع قرار دهد. این نکته مهمی است کدام ممکن است باید در تذکر گرفت. به معنای دقیق عبارت هستند باید اصل تخلف بردن شود کدام ممکن است قابل انجام است امنیت را نیز خدشه دار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه، اصل تخلف را بردن نمی شود.

وی آسیب دیده نشده داد: یعنی نکته ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر فنی بر آن تاکید می کنم این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است این جریمه ایرادات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت را برطرف نمی شود در جدا خصوصی این جاری متاسفانه تعدادی از سالی است کدام ممکن است این پدیده در برخی اشیا رایج است. می توان اظهار داشت برخی اجتناب کرده اند بلاتکلیفی ساختمان ها اجتناب کرده اند این حیث است کدام ممکن است در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز تخلف صورت گرفته است در جدا خصوصی این جاری اتمام کار در جدا خصوصی تیز کردن جریمه نوک یافته است.

آسیب دیده نشده مطلبوجود «ساختمان های کلانشهری» درست مثل در ملت

دبیر کارگروه سراسری مخاطرات خالص کسب اطلاعات در مورد تأثیر ملاحظه به مقررات برای افزایش امنیت ساختمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بروز حوادثی قابل ارزیابی با آنچه در کلانشهر آبادان رخ داد، اظهار داشت: هر جا کدام ممکن است انحرافی اجتناب کرده اند ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط وجود داشته باشد، ما در این زمینه اقدام می کنیم. ضربه می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح می شوند دیدیم کدام ممکن است این امر هر دو مالی بود هر دو در عین جاری انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه ابعاد حادثه گاهی محدود به حداقل منصفانه ساختمان تبدیل می تواند، در جدا خصوصی این جاری اوضاع آنقدر بحرانی تبدیل می تواند کدام ممکن است ملاحظه کل ملت به آن است جلب تبدیل می تواند. الگوی آن ساختمان پلاسکو است.

اجتناب کرده اند پلاسکو به ما نگفتند کدام ممکن است حادثه کلانشهر رخ داده است

بیت اللهی آسیب دیده نشده داد: در پلاسکو شرایط امنیتی ساختمان مساعد نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بسته اطفای حریق در ساختمان وجود نداشت. به آگاه رئیس گروه منقل نشانی تهران، چندین بار برای این ساختمان اخطارهای امنیتی صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت حادثه منقل سوزی در نتیجه ریزش ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز حادثه دلخراش شد. در کلان شهرها هم همینطور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اصول شکنی مشکلاتی را تحمیل کرد. اجتناب کرده اند پلاسکو به ما نگفتند کدام ممکن است حادثه کلانشهر آبادان رخ داده است.

وی آسیب دیده نشده داد: در کلانشهر حتی وقتی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز بر اندیشه ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط حال انجام می شد، اولاً امکان بروز حادثه وجود نداشت، در جدا خصوصی این جاری اگر تصادفی بود ابعاد حادثه را نمی دید. خیلی خوشایند.” 2 الگوی پلاسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید متروپل تصویر می دهد کدام ممکن است اگر ضوابط شهرسازی، قالب های تفصیلی، ضوابط ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه مصوب است در حرکت انجام شود اولاً اجتناب کرده اند بروز حادثه جلوگیری تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً در صورت بروز حادثه خسارات جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی وارد تبدیل می تواند. عظیم، کوچکتر می شوند.

به آگاه دبیر کارگروه سراسری مخاطرات خالص، این حوادث ممکن است ناشی اجتناب کرده اند حوادثی قابل ارزیابی با زلزله، منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به انگیزه رعایت نکردن الزامات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکارهای نظارتی برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز ساختمان رخ دهد. . .

ما در امنیت ساختمان ها بی جا اصول هستیم، اصول را در اطراف می زنیم

وی اظهار داشت: اگر اصول می خواست الاجرا باشد قطعا تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات ناشی اجتناب کرده اند آن مقیاس را کاهش می دهد. در جدا خصوصی آن اصول را در اطراف زد. نباید اجازه داد کدام ممکن است مقررات را زیر پا بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در جدا خصوصی تیز کردن جریمه تخلف را توجیه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت مجوز صادر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را تمام تدریجی.

وی افزود: شناخته شده چون مثال پیامدهای بلندی در معابر باریک کدام ممکن است امکان تردد وجود ندارد، ابهامات فراوانی موجود است کدام ممکن است ممکن است فاجعه تحمیل تدریجی، متعاقباً اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات باید مطابق در جدا خصوصی آنچه موجود است ترتیب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود تخلف رخ می دهد، اصل نقض باید لغو شود.

این کارشناس امنیتی در جدا خصوصی اشاره به اینکه در یکی 2 مورد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خوبی بوده است، اظهار داشت: در متنوع اجتناب کرده اند اشیا ملت ما اصول a باشکوه خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک ای دارد در جدا خصوصی این جاری در اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول هر دو آیین نامه سطح ضعف داریم. . در جدا خصوصی اجتناب کرده اند بین برداشتن آثار تخلف.

به آگاه بیت اللهی، سطح ضعف نظارت، سهل انگاری، تخلف اجتناب کرده اند اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات، عدم بکارگیری تکنسین های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است کف دست به کف دست هم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث بروز حادثه تبدیل می تواند. می خواست به اشاره کردن است کدام ممکن است جوشکاری ضعیف به طور معمول است در نتیجه فروریختن ساختمان تبدیل می تواند. پس چه کسی است در جاری جوشکاری است؟ چه کسی است آن را نظارت می تدریجی؟ همین امر با اشاره به چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد چرخ دنده نیز صدق می تدریجی. منصفانه تکنسین ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند ماهر این اشیا را از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت می تدریجی، در جدا خصوصی این جاری گاهی این اقدامات توسط کارگرانی انجام تبدیل می تواند کدام ممکن است تخصص کافی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه آن ریزش ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث تولید عکس تبدیل می تواند. متعاقباً در طراحی باید به کوچکترین ایده ها نیز ملاحظه کرد.

دبیر کارگروه سراسری مخاطرات خالص به خسارات ناشی اجتناب کرده اند زلزله در سرپل ذهاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: افرادی کدام ممکن است در حال در ساختمان بودند نجات یافتند.

هر ساختمان ترتیب کردن شده لزوما ایمن نیست

وی افزود: گاهی در بحث رعایت برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تصور می کنند کدام ممکن است چون ساختمان نوساز است باید اصول را رعایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به این نتیجه می رسند کدام ممکن است اصول ما به درد نمی خورد. اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات باید به درستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان ترتیب کردن شده قابل انجام است به توضیحات مختلف اصلا اجتناب کرده اند این اصول پیروی نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن نباشد. این به معنای ضعیف بودن اصول نیست. برخی اجتناب کرده اند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازها در ملت ما به قدری در اطراف اجتناب کرده اند ضوابط است کدام ممکن است قابل ادراک نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع گاه در زمان مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه در سال های حال به وجود می آید.

بیت اللهی اظهار داشت: در ابتدای صحبت هایم گفتم شاید برخی اصول خواستن به به روز رسانی داشته باشد کدام ممکن است باید انجام شود؛ به معنای دقیق عبارت هستند می توانیم اصول را تعدیل کنیم. به روز رسانی، در جدا خصوصی این جاری مهمتر اجتناب کرده اند به روز رسانی اجرای این اصول است. به معنای دقیق عبارت هستند شبیه به اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرراتی کدام ممکن است موجود است ممکن است ساده امنیت اشخاص حقیقی را تضمین تدریجی در جدا خصوصی این جاری باید رعایت شود.

آسیب دیده نشده مطلب:


کلانشهر متولد شهرداری «رنتی».


تعدادی از روز می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را فراموش می کنیم؟

وی آسیب دیده نشده داد: برای جلوگیری اجتناب کرده اند تکرار حوادث درست مثل در متروپل، پلاسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید… باید اجتناب کرده اند حوادث پیش آمده عبرت بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند درس های این درس از استثنایی است تکل اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات است.

تخلفات کلان شهرها بدیهی بود

بیت الهی در جدا خصوصی اشاره به اینکه تخلفات صورت گرفته در مترو مشهود بوده است، اظهار داشت: این تخلفات به قدری مشهود بود کدام ممکن است انگار منصفانه نفر جلوی توجه دیگران اسلحه خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخص خاص شلیک می تدریجی، جرمی کدام ممکن است تولید عکس نیازی به ارزیابی ندارد. در کلان شهر هم همینطور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات به قدری در جدا خصوصی هم برتری داشت کدام ممکن است حادثه ای کدام ممکن است در این ساختمان رخ داد خواستن به ارزیابی زیادی نداشت. امیدوارم این اتفاقات راه دیگر باشد به شبیه به اندازه تصمیم گیری مقدار امنیت ساختمان ها از استثنایی است تر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس کلانشهرها اتفاق نیفتد.

وی در تمدید شده مدت در جدا خصوصی خاص اینکه حادثه رخ داده در ساختمان پلاسکو می تواند منشأ تاثیرگذاری بر امنیت ساختمان ها باشد، اظهار داشت: متاسفانه این حادثه پس اجتناب کرده اند مدتی به فراموشی سپرده شد. امیدوارم حادثه کلانشهر به گونه ای نباشد کدام ممکن است مدتی به این موضوع بپردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بار تولید عکس به فراموشی سپرده شود.

انتهای پیام/