تخفیف با دیابت نوع خوب در جدا خصوصی فرم ژل برای ادغام کردن پروتئینپژوهشگران آمریکایی، فرم ژل برای ادغام کردن پروتئین ابداع کرده‌اند کدام ممکن است می‌تواند به مدیریت دیابت نوع خوب کمک تنبل.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند نیوسانتیست، پیوند سلول‌های پانکراس در جدا با خوب میکروژل منتشرکننده پروتئین، طی پژوهش جدیدی توانست مدیریت دیابت نوع خوب را در میمون‌ها افزایش ببخشد؛ با منافذ و پوست اینکه سلول‌های پیوندی پس زده شوند.

اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع خوب برای مدیریت قند خون خصوصی باید انسولین تزریق کنند از سیستم امنیت آنها به خطا به سلول‌های بتا در پانکراس حمله می‌تنبل کدام ممکن است معمولا هورمون کاهش‌دهنده قند خون هر دو انسولین را مونتاژ می‌کنند. پیوند سلول‌های بتا اجتناب کرده اند اهداکنندگان متوفی می‌تواند اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع خوب را قادر سازد به شبیه به اندازه انسولین می خواست خصوصی را مونتاژ کنند در جدا خصوصی این جاری بدست آمده‌کنندگان برای جلوگیری اجتناب کرده اند رد شدن سلول‌ها، به داروهای سرکوب‌کننده امنیت خواستن دارند. این داروها، سیستم امنیت آنها را ضعیف می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اصولاً اختراع نشده خطر ابتلا به عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها قرار می‌دهند.

“جی لی”(Ji Lei)، پژوهشگر “دانشگاه پزشکی هاروارد”(HMS) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش در نیازمند خوب تخفیف با خاص، خوب اشکال خالص به تصمیم تکل “استرپتوزوسین”(Streptozotocin) کدام ممکن است سلول‌های بتا را اجتناب کرده اند بین می‌برد، به هفت میمون تزریق کردند. این کار به بروز دیابت نوع خوب منجر شد. پژوهشگران ۱۲ روز بعد، سلول‌هایی را اجتناب کرده اند میمون‌های مفید گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در جدا خصوصی میکروژل‌ها ترکیب کردن کردن کردند. سپس، سلول‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروژل‌ها به 1 لایه احساس در شکم میمون‌ها پیوند زده شدند.

4 میمون‌، میکروژل‌های برای ادغام کردن خوب پروتئین خالص موسوم به “لیگاند فاس”(FasL) را بدست آمده کردند کدام ممکن است سلول‌های بیش‌سریع امنیت را اجتناب کرده اند بین می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این، پروتئینی به تصمیم تکل “استرپتاویدین” (SA) کدام ممکن است لیگاند فاس را به میکروژل می‌چسباند. ترکیب کردن کردن کردن ژل در جدا خصوصی سلول‌های بتا، ژل را قادر می‌سازد به شبیه به اندازه لیگاند فاس را به آرامی روی سلول‌های پیوندی هیکل آزاد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پس زدن آنها توسط هیکل جلوگیری تنبل.

سه میمون بقیه، پیوند را در جدا با خوب میکروژل با منافذ و پوست لیگاند فاس هر دو استرپتاویدین بدست آمده کردند. هر هفت میمون طی ۲۸ روز نخست، انسولین تقویت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خوب شکاف سه ماهه داروی “راپامایسین”(Rapamycin) را بدست آمده کردند.

به آموزش داده شده است پژوهشگران، میمون‌هایی کدام ممکن است میکروژل برای ادغام کردن لیگاند فاس هر دو استرپتاویدین را بدست آمده کرده بودند، طی شش ماه زمان بیش از حد، انسولین را در شبیه به سطحی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند ابتلا به دیابت داشتند، حداقل در جدا خصوصی شکم تمیز مونتاژ کردند. مونتاژ انسولین بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی در میمون‌ها، ۸۰ به شبیه به اندازه ۹۰ نسبت خالص بود؛ این هدف است آنها ساده گاهی به تقویت می تنبل‌های انسولین خواستن داشتند.

لی ذکر شد: علاوه بر این این میمون‌ها انجام خالص کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه را داشتند کدام ممکن است آرم می‌دهد تخفیف با، بی‌خطر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سیگنال‌ای اجتناب کرده اند رد پیوند وجود ندارد. معمولا باید اجتناب کرده اند تخفیف با a باشکوه تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای متعددی استفاده کنیم در جدا خصوصی این جاری در این مورد، این کار را انجام نمی‌دهیم.

4 میمونی کدام ممکن است میکروژل را با منافذ و پوست لیگاند فاس هر دو استرپتاویدین بدست آمده کرده بودند، پیوند را در عرض تعدادی از هفته پس اجتناب کرده اند حرکت رد کردند.

“هاوال شیروان”(Haval Shirwan)، پژوهشگر “دانشکده میزوری”(University of Missouri) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پژوهشگران این ماموریت ذکر شد: هدف همین جا است کدام ممکن است روزی به بیمارستان‌ها خوب نوع فناوری جدا هم توصیه حاضر شود کدام ممکن است به جراحان امکان می‌دهد به شبیه به اندازه میکروژل را در جدا با پیوند به کار ببرند.

وی افزود: در اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع خوب، سیستم امنیت قابل انجام است انجام نادرستی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خصوصی حمله تنبل. سیستم امنیت، خوب مکانیسم دفاعی انصافاً مدیریت‌شده است کدام ممکن است بهزیستی انسان را در محیطی سرشار اجتناب کرده اند عفونت تضمین می‌تنبل. دیابت نوع خوب روزی تحمیل می‌شود کدام ممکن است سیستم امنیت، سلول‌های تولیدکننده انسولین در پانکراس را به‌عنوان عفونت پیش آگهی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند بین ببرد. معمولا هنگامی کدام ممکن است خوب خطر هر دو شبح اجتناب کرده اند بین می‌رود، مکانیسم فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سیستم امنیت برای اجتناب کرده اند بین برداشتن سلول‌های سرکش وارد حرکت می‌شود. اگر این مکانیسم اجتناب کرده اند کار بیفتد، بیماری‌هایی قابل ارزیابی با دیابت نوع خوب می‌توانند به تذکر می رسد شوند.

طی 2 دهه قبلی، شیروان را انتخاب کنید و انتخاب کنید “اسما یولکو”(Esma Yolcu)، درک بهداشت کودک، میکروبیولوژی مولکولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمونولوژی در کالج پزشکی دانشکده میزوری، مکانیسمی به تصمیم تکل “آپوپتوز” (Apoptosis) را هدف قرار داده‌اند کدام ممکن است سلول‌های امنیت سرکش را اجتناب کرده اند تحمیل دیابت هر دو رد کردن پیوند بازمی‌دارد.

یولکو ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند انتخاب بزرگ از آپوپتوز روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است مولکول لیگاند فاس در جدا خصوصی مولکول عکس به تصمیم تکل “فاس”(Fas) در کار با هم قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به از دست دادن زندگی سلول‌های امنیت سرکش منجر می‌شود. گروه ما پیشگام حاضر فرم فناوری بود کدام ممکن است امکان مونتاژ تعیین کنید جدیدی اجتناب کرده اند لیگاند فاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن را فراهم کرد. پس اجتناب کرده اند پیوند سلول‌های مونتاژ کننده انسولین، سلول‌های سرکش برای تخریب پیوند جدا هم توصیه می‌شوند در جدا خصوصی این جاری توسط لیگاند فاس کدام ممکن است فاس را روی درجه خصوصی دارد، اجتناب کرده اند بین می‌الگو.

یکی اجتناب کرده اند مزایای این سبک جدید، فرصتی است کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند خوردن داروهای سرکوب‌کننده سیستم امنیت در همه عمر پدید می‌آورد. شیروان ذکر شد: اشکال اصلی داروهای سرکوب‌کننده سیستم امنیت همین جا است کدام ممکن است آنها بی رقیب نیستند؛ این هدف است قابل انجام است مشکلات جانبی زیادی قابل ارزیابی با ابتلا به بیشتر سرطان ها داشته باشند. ما در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند فناوری خصوصی، راهی پیدا کردیم به شبیه به اندازه بتوانیم سیستم امنیت را تعدیل بخشیم هر دو آموزش دهیم به شبیه به اندازه سلول‌های پیوندی را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را رد نکند.

این پژوهش، در روزنامه “Science Advances” به چاپ رسید.

انتهای پیام

رژیم لاغری سریع