تخصص جدید به تعیین کنید های جدیدی اجتناب کرده اند تهدیدات منجر شده است
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش ذکر شد: مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوظهور در نتیجه بروز انتخاب در عمق از جدیدی اجتناب کرده اند تهدیدات در ابعادی متمایز نسبت به قبلی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای مقابله مرتب در جدا خصوصی این تهدیدات بیشتر مبتنی بر فناوری های نوین یکی اجتناب کرده اند این تهدیدات است. مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی ترین این برنامه ها برای مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیران بخش ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی است.