تخریب بخش‌های زیادی اجتناب کرده اند یخچال‌های خالص در قفقاز عظیمداده های منصفانه تحقیق جدید آرم می دهد کدام ممکن است یخچال های خالص در قفقاز عظیم در 2 دهه قبلی 320 کیلومتر مربع یخ را اجتناب کرده اند انگشت داده اند.

به گزارش ایسنا، داده های این تحقیق علاوه بر این آرم داد کدام ممکن است انواع اجتناب کرده اند یخچال های خالص در قلمرو قفقاز عظیم به طور درست ناپدید شدند.

9 تنها محققان، اما در جدا با این این کوهنوردان بومی نیز این تغییرات را تایید کرده اند.

یکی اجتناب کرده اند کوهنوردان بومی ذکر شد: می توانید تغییرات را احساس کنید. در جدا با این این، ماه هایی کدام ممکن است برای کوهنوردی ایمن بودند تولید عکس نیستند، خطر بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش سنگ افزایش خواهد کشف شد.

تغییرات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری در نتیجه تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب متنوع اجتناب کرده اند یخچال های خالص شده است. در 3 جولای (این ماه)، تغییرات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری در نتیجه فروریختن یخچال خالص در کوه مارمولادا، ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدن یازده نفر شد.

به آموزش داده شده است منصفانه کارشناس تنظیم زیست، یخچال های خالص در قفقاز در هر سطحی در جاری کودک شدن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها بیش اجتناب کرده اند 4 کیلومتر عقب نشینی کرده اند.

به گزارش یورونیوز، این کارشناس تنظیم زیست علاوه بر این افزود: این یخچال ها هر سال بیش اجتناب کرده اند منصفانه نسبت در جاری کودک شدن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معناست کدام ممکن است بالقوه است در تعدادی از دهه آینده برخی اجتناب کرده اند یخچال ها ناپدید شوند.

انتهای پیام