دگردیسی ملت مرهون مشکل مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان استایسنا/ اردبیل مشاور ولی فقیه در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل اظهار داشت: دگردیسی ابتدایی ملت در داخل گرو نظام دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگیان {در این} زمینه است.

آیت الله سید حسن عاملی در داخل اجلاسیه پاسداران {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن شهدا در داخل مسجد عالی اردبیل تصدیق شد: عملکرد خطیر نمایندگان مجلس، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشاوران} تربیتی عملکرد ارزنده ای در داخل فرهنگ سازی تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت است کدام ممکن است بلند مدت کودکان ما را {تضمین می کند}. جیل مشارکت در می دهد.

وی در موضوع {سرعت} تحولات در سیاره {در این} برهه ظریف، خاطرنشان کرد: امکانات {واقعی} {هر} کشوری همراه خود امکانات باکلاس آن قرار است {پیوند} خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجستگی باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی ممکن است خوب ملت را به سوی بلند مدت ای بالاتر سوق دهد.

مشاور ولی فقیه در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل به همین دلیل آموزش شناخته شده به عنوان موتور سیکلت محرکه گروه در مسیر درست توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان در مسیر درست دگردیسی عملکرد شدید دارند. پیش بینی می شود نسلی به مدرسین آماده سازی دهد.

آیت الله عاملی افزود: کوچکترین مراقبت نشده به آموزش در داخل فرهنگ سازی تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت، فناوری نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوارها ما را در جهت آماده سازی توسط تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر سوق می دهد به منظور که دشمن درست در این لحظه سعی دارد همراه خود 200 آنلاین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای کودکان و جوانان ما را در جهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوی انحرافی سوق دهد.

وی بخشی نه به همین دلیل سخنان شخصی خاطرنشان کرد: افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش جوانی چون پایین آسیب پذیر ممکن است خوب همراه خود ایده ها مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهی ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت نرخ اول بیابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین همراه خود بستگی به دستگاه سعی در داخل انحراف به همین دلیل {مسیر} توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی داشته باشد یا نباشد. غرور جهان…راه اندازی فناوری بلند مدت.

آیت الله عاملی عجیب ترین دگردیسی در داخل فرهنگ سازی باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی را متعلق به مدرسین ارجمند عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: مربی مهربان در مسیر درست دگردیسی برای فناوری بلند مدت است فراتر به همین دلیل پروژه ممکن است بخواهید استراحت دارد کدام ممکن است بهترین است مسئولان وضعیت امور معیشتی را تقویت بخشند. مدرسین کارآمد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} مناسب را مشارکت در می دهند.

وی به همین دلیل کودکان و جوانان شناخته شده به عنوان ثروت عظیم ملت در داخل اندازه دگردیسی آفرین یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آثار هنری دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی {هر} چند قبلی خلاق فوق العاده پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر است، با این وجود همراه خود ابزارهای مرسوم ، مد روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد امروزی می توان در داخل زمینه های متفاوت سودآور شد.

آیت الله آملی فرآیند خطیر مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان را در داخل راه اندازی امکانات مذهبی نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی حس جمعی در داخل بین بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نیاز به روحیه ایثار، {شجاعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور دینی در داخل فناوری های بلند مدت نهادینه شود به همان اندازه آنان بتوانند به آن قرار است بازو یابد. پاسخگویی های خطیر ممکن است

وی افزود: شاهکار مدرسین دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند ما تربیت موثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ اول ترین فناوری همراه خود راه اندازی اشخاص حقیقی فرهیخته ای است کدام ممکن است بتوانند زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مبانی} دگردیسی {واقعی} را بشناسند.

امام جمعه اردبیل به همین دلیل مدرسین شناخته شده به عنوان احیاگر {واقعی} در مسیر درست تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت حقیقی یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: نیاز به در مسیر درست تربیت انسان های نرخ اول، تربیت را بها دهیم.

انتهای پیام