تحلیل تحولات کلان مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات موسسه مالی مرکزی در داخل بهمن ماه 1400


شفقنا مقرون به صرفه- موسسه مالی مرکزی گزارشی همراه خود عنوان «تحلیلی به همین دلیل تحولات کلان مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات این موسسه مالی در داخل بهمن ماه 1400» آشکار کرد. به این آماده سازی، پیرو توسعه چند مورد آخر ماه قبلی در داخل بهمن 1400، معمول تورم دوازده ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح به سطح همراه خود به مقیاس عقب در کنار شد.

به گزارش روابط پایه موسسه مالی مرکزی. موسسه مالی مرکزی هدف به سمت {شفاف} سازی فضای مقرون به صرفه ملت برای ابزار ریزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مقرون به صرفه، داده ها دیر یا زود به همین دلیل توسعه ماه به ماه تحولات مقرون به صرفه به همین دلیل 12 ماه قبلی تا به امروز را فراهم کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده موسسه مالی بهمن 1400 «اقداماتی» مشارکت در داد.

{مدیریت} {انتظارات} تورمی شناخته شده به عنوان یکی در میان ارکان حیاتی در داخل جهت دهی تورم در جهت تورم عملکرد، درهم آمدن است فراهم کردن داده ها از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود به همین دلیل تحولات کلان مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات موسسه مالی مرکزی به اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مقرون به صرفه است.

این امر به موسسه مالی مرکزی این پتانسیل را می دهد کدام ممکن است علاوه بر این تعیین کنید گیری {صحیح} پیشگویی کردن ها، {اهداف} نگه داشتن قطعا ارزش آن را دارد پول نقد سراسری (مدیریت تورم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به توسعه مقرون به صرفه را در داخل {شرایط} بهتری دنبال تدریجی.

بر این ایده، مختصر ای به همین دلیل توالی تحولات کلان مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات موسسه مالی مرکزی برای دسترسی به {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {وظایف} شخصی در داخل بهمن ماه 1400 را به رئوس مطالب {زیر} مختصر می کنیم:

1- تحولات کلان مقرون به صرفه
در داخل شکسته نشده توسعه چند مورد آخر ماه جدیدترین در داخل بهمن 1400، معمول تورم 12 ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح به سطح همراه خود به مقیاس عقب در کنار شد. {در این} ماه، تمامی زیرگروه‌های مهم CPI به جز زیرگروه «خوراکی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدنی‌ها» همراه خود تورم ماه به ماه کمتری نسبت به ماه در گذشته در کنار بوده اند.

بدون در نظر گرفتن به مقیاس عقب محسوس تورم ماه به ماه استخدام بهای مسکن در داخل 4 ماه قبلی، زیرگروه مسکن، آب، تحت تأثیر قرار دادن، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گاز ها ناشی از {اهمیت} بالای آن خواهد شد در داخل شاخص هزینه حمایت کننده پس به همین دلیل گروه چرخ دنده غذایی، سهم زیادی در داخل قیمت تورم ماه به ماه در داخل ماه فوریه را به شخصی اختصاص داد.

ارزیابی تورم ماه به ماه شاخص بهای موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها مصرفی به تفکیک گروه‌های انتخاب شده «موارد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شرکت ها» در داخل بهمن ماه تأیید شد این ماه، کالاهای ابتدایی تورم ماه به ماه بالاتری نسبت به اقلام خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم بیشتری به همین دلیل ماه به ماه را تخصص کردند. تورم در داخل شاخص همه شخصی را تعهد کنند.

با این وجود تورم ماه به ماه کالاهای محکم ناشی از همبستگی خیلی زیاد بین نوسانات قیمتی آنها خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات {بازار} پول خارجی، توسعه محدودی را تخصص کرد.

در داخل بخش خرید و فروش خارج از کشور نیز بر ایده داده ها آشکار شده در داخل پایگاه {اطلاع رسانی} گمرک جمهوری اسلامی ایران، قطعا ارزش آن را دارد صادرات گمرکی ملت طی یازده ماهه امسال بالغ بر 43.5 میلیارد دلار آمریکا بوده کدام ممکن است حاکی به همین دلیل بهبود 39.9 درصدی است. شانس نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه 1399. قطعا ارزش آن را دارد واردات گمرکی {در این} مدت زمان 46.6 میلیارد دلار آمریکا بوده کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه در گذشته 35.6 شانس بهبود داشته است.

تحولات {بازار} مناسب پول خارجی در داخل بهمن ماه حاکی به همین دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است معمول هزینه تخلیه حواله دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناس در داخل سامانه سنا {در این} ماه به آماده سازی مشابه 242.5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 250.7 هزار ریال است هر کدام {بازار} نسبت به 2 {بازار} متغیر است. . ماه در گذشته به آماده سازی مشابه 1.9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.7 شانس {بوده است}. تحولات بیرون از کاف {بازار} نیز حاکی به همین دلیل به مقیاس عقب نیرومند معمول قیمت دلار آمریکا در داخل ماه مذکور نسبت به دی ماه بود.

خارج از آن سایر دارایی به همین دلیل جمله مسکن، ارزیابی ها حاکی به همین دلیل بهبود شاخص «هزینه مسکن قیمت کاهش یافته شده» است، به منظور که بر ایده داده ها به بازو آمده به همین دلیل سامانه پرونده پیشنهادات {املاک} ملت، معمول هزینه {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه خوب مترمربع تیراژ واحد مسکونی {در شهر} تهران در داخل بهمن ماه 1379 نسبت به ماه در گذشته 0.4 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه درست مثل 12 ماه در گذشته 16.4 شانس بهبود داشته است.

قابل اشاره کردن است کدام ممکن است این ارقام تنها واقعی {تصویر} عمومی به همین دلیل تحولات قیمتی {در شهر} تهران را نمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک ضرورت است هزینه های محاسبه شده در داخل ماه های مختلف به طور قابل توجهی در داخل مرحله قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهمگونی واحدهای مسکونی در داخل ورود به (آن را به راه متراژ، همسایگی) ارزیابی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات). ). نیاز به به وضعیت امور فضاهای مشترک مربوط به منطقه پارکینگ، انباری، کیفیت بالا ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا اکنون نیست کلمه شود.

در داخل بورس اوراق بهادار شاخص همه بورس در داخل فینال روز بهمن ماه نسبت به فینال روز ماه در گذشته 0.2 شانس بهبود داشت. مورد نیاز به روشن سازی است پوشش گذار مالی همراه خود رصد مستمر تحولات هزینه دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به عواقب آن خواهد شد بر اصلاح مرحله {انتظارات} تورمی، در داخل مواقع لزوم اقدامات سیاستی صحیح را در داخل اصل {کار} قرار خواهد داد.

ارزیابی توسعه اصلاحات قیمت {بازار} بین بانکی نمایشگاه ها کدام ممکن است این قیمت در داخل بهمن ماه نسبت به ماه های در گذشته کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محدوده 20.3 شانس قرار گرفته است.

علیرغم به مقیاس عقب مقدار پیشنهادات {بازار} بین بانکی طی بهمن ماه 1400، بهبود همه مبلغ قرارداد بازخرید در داخل عملیات {بازار} آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات روال {در این} مدت زمان حاکی به همین دلیل بهره مندی از مزایای دارایی ها قابل دریافت در میان موسسه مالی ها (موسسه مالی هایی کدام ممکن است {در حال حاضر} {مازاد} دارند). قابل دریافت خارج از آن بین بانکی) برای تعمیر نیازهای نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب {مازاد} تهیه خارج از آن بین بانکی.
1

در داخل بهمن ماه 12 ماه جاری ناشی از زیرین در دسترس بودن {انتظارات} تورمی، توسعه کاهشی قیمت بازدهی اوراق بهادار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اسلامی ادامه داد. {در این} ماه قیمت بازده اسناد مذکور همراه خود سررسید خوب، 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ساله به آماده سازی همراه خود 1.21، 1.33 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1.03 واحد شانس به مقیاس عقب نسبت به ماه در گذشته به آماده سازی به 22.07، 23.10 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 24.03 شانس رسید.
2

به همین دلیل آذرماه 12 ماه جاری، همراه خود به مقیاس عقب قیمت بازده اوراق بهادار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اسلامی، منحنی‌های بازدهی اسناد خزانه اسلامی کاهش یافته است است. به منظور که منحنی بازده دی ماه در داخل مرحله زیرین تری نسبت به منحنی بازده دی ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحنی بازدهی ماه فوریه در داخل مرحله زیرین تری نسبت به منحنی بازدهی ماه دسامبر قرار دارد.

2

در داخل خصوص تحولات واحدهای مالی نیاز به به این نکته شناسایی شد کدام ممکن است قیمت توسعه موزه مالی در داخل دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1400 توسعه نزولی داشته است، به منظور که توسعه موزه مالی فاصله دوازده ماهه به همین دلیل 42.1 شانس در داخل 12 ماه قبلی بهبود یافته است. اوت به 33.2 شانس در داخل فوریه.

موزه مالی نیز در طولانی مدت بهمن ماه 1400 (مشابه 5807.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به بالا 12 ماه 1399 مشابه 26.6 شانس توسعه کرد.

مقدار نقدینگی به همان اندازه بالا بهمن 1400 (مشابه 46241.0 هزار میلیارد ریال) نسبت به بالا 12 ماه 1399 مشابه 33.0 شانس بهبود کشف شد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است توسعه 2.6 واحد درصدی نقدینگی در داخل یازده ماه منتهی به بهمن ماه 1400 معادل با الحاق مختصر داده ها اداره همه دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های موسسه مالی مهر سیستم مالی به مختصر داده ها اداره همه دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول بدهی. موسسه مالی سپه (ناشی از اختلاط موسسه مالی های نیروهای مسلح در داخل موسسه مالی سپه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه پیامد پولی ندارد.

بر این ایده، قیمت توسعه نقدینگی در داخل دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1400، 39.7 شانس بوده کدام ممکن است به همین دلیل این میزان 2.7 واحد شانس همراه خود بهبود محافظت آماری در کنار {بوده است}.

به عبارت اکنون نیست، در داخل صورت تعدیل عواقب محافظت آماری، توسعه نقدینگی در طولانی مدت بهمن ماه 1400 نسبت به بالا 12 ماه 1399 مشابه 30.4 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دوازده ماه منتهی به بهمن 1400 مشابه 37.0 شانس {بوده است}.

2- رویه های موسسه مالی مرکزی
– موسسه مالی مرکزی در داخل بهمن ماه 1400 هدف به سمت {مدیریت} نقدینگی خارج از آن ریال بین بانکی همراه خود همکاری موسسه مالی ها اقدامات اعتباری {زیر} را مشارکت در داد:
* اجرای عملیات {بازار} آزاد همراه خود مکان انبساطی طی 4 مزایده به آماده سازی به قطعا ارزش آن را دارد های 811.4، 770.0، 810.7 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 823.3 هزار میلیارد ریال به قطعا ارزش آن را دارد همه پیشنهادات 3215.5 هزار میلیارد ریال در داخل کپک قرارداد بازخرید همراه خود سررسید. 7 روزه (تراز قرارداد بازخرید به همین دلیل عملیات {بازار} آزاد در طولانی مدت بهمن ماه مشابه 823.3 هزار میلیارد ریال).
* استفاده بیشتر از موسسه مالی ها به همین دلیل نمره اعتبار روال به کمتر از هزینه برای تعمیر خواستن نقدینگی ظرف 16 روز به قطعا ارزش آن را دارد معاملاتی 136.6 میلیارد ریال (تراز روال نمره اعتبار در طولانی مدت بهمن ماه مشابه 4.7 هزار میلیارد ریال).

بر ایده گفتن وزارت امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، کارگزاری {در این} موسسه مالی به همین دلیل ابتدای 12 ماه جاری به همان اندازه بالا بهمن ماه، سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 مرحله مزایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 بار پذیره نویسی اوراق بهادار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اسلامی را برگزار کرد کدام ممکن است مجموعاً بالغ بر 755.4 هزار میلیارد تومان بود. اوراق بهادار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اسلامی موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر معامله گران به ریال خریداری شد.
* در داخل بهمن ماه 12 ماه جاری طی 4 مرحله فروش عمومی اوراق بهادار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اسلامی، 5.7 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار اسلامی دولتی موسسه مالی ها (14.3 شانس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید 33.9 هزار میلیارد ریال سایر معامله گران (85.7) خریداری شد. ٪. خواهد شد در داخل آبونمان مورخ 3 بهمن ماه 55 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار اسلامی دولتی سایر معامله گران خریداری شد.
بر این ایده در داخل بهمن ماه 12 ماه 1400 در داخل مجموع 94.6 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اسلامی همراه خود وساطت موسسه مالی مرکزی فروخته شد.

در داخل یازدهمین ماه 12 ماه جاری به همین دلیل سهمیه 1400 ارزی، حدود 14.8 میلیارد دلار آمریکا پول خارجی همراه خود قیمت محبوب ترین نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری به واردات کالاهای ابتدایی، درمان، از کیت پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن کرونا اختصاص کشف شد.