نتیجه گیری مانترا 12 ماه مشتاق در مورد {مدیران} عالی الزام انتقادی استایسنا/ همدان فرماندار ملایر اظهار داشت: مقررات «جهش تأمین برای تأمین داده ها» به همین دلیل سوی مجمع نمایندگان باقی مانده شده است کدام ممکن است احتمالاً انگشت ما را باز تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در داخل دستیابی مانترا .. 12 ماه مشکل پشتیبانی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید که ممکن است یک مطالبه انتقادی است.

به گزارش ایسنا؛ سلمان اسماعیلی روز یکشنبه ۱۴ فروردین در داخل اولیه مونتاژ شورای اجرایی ملایر در داخل 12 ماه جدیدترین افزود: برای نتیجه گیری مانترا 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی {در این} کلان شهر نیاز به {سند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه راهی که در آن به همین دلیل سوی اکنون نیست فراهم کردن شود. انگشت {مدیران} برای دستیابی مانترا 12 ماه انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادگر وارد میدان شود.

وی اظهار داشت: 12 ماه ها مانترا رئیس فرزانه انقلاب بر پایین ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} انتقادی {نکرد}، با این وجود امسال نیاز به برای دستیابی این مانترا جنگ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تأمین، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی بی انصافی داشت.

فرماندار ملایر همراه خود تاکید بر اینکه نیاز به برای دسترسی به تأمین، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی بی انصافی داشت، یکپارچه داد: مقررات «جهش تأمین داده ها» به همین دلیل سوی مجلس وضع شده است کدام ممکن است احتمالاً باز شود، کم کم انگشت ما پشتیبانی می تنبل. ما

اسماعیلی افزود: راهی که در آن اندازی نهضت به کارگیری نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در داخل صدور پروانه بازرگانی {در این} شهرستان به همین دلیل الزامات نتیجه گیری مانترا 12 ماه است.

این مقام پاسخگو برای اظهار داشت: {در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکل گروه {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسباب بازی های ذیربط، {نسخه} اول ابزار اقدام ملایر برای پیشبرد کاهش 1401 ارائه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به آن خواهد شد را صددرصد تحمیل کنیم. “

فرماندار ملایر خاطرنشان کرد: سهم استان همدان به همین دلیل توسعه ارزان ملت در داخل 12 ماه جدیدترین 7.5 شانس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به مشکل کنیم به همان اندازه سهم ملایر {در این} شانس 7.5 شانس محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن اولیه حدس و گمان مردمان است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان سرمایه فاز شخصی، بیایید انگشت به {کار} شویم.

اسماعیلی راه اندازی اشتغال را به همین دلیل اکنون نیست میل های 12 ماه 1401 دانست کدام ممکن است نیاز به یکی در میان 23 هزار حرفه در داخل سهمیه مصوب استانداری همدان کدام ممکن است مسکونی است باشد یا نباشد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه به همان اندازه بالا فروردین 552 واحد مسکونی {در این} شهرستان بازیابی می تواند، افزود: پس به همین دلیل 2 12 ماه وقفه، امسال همراه خود مشکل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آمیز واکسیناسیون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر {محدودیت ها}، سریع سریع شاهد بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن هستیم. ما شاهد این بودیم سفرهای نوروزی به این کلان شهر؛ ملایر در داخل سفرهای نوروزی نمره قابل قبولی گرفت.

ولی ملایر بخشی اکنون نیست به همین دلیل سخنان شخصی خطاب به مسئولان همراه خود تاکید بر اینکه در امروز نوبت من خواهم کرد است کدام ممکن است من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید انقلابی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی {کار} کنیم، اظهار داشت: التزام انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقع بینانه به {مبانی} اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام انقلاب به سوی رسیدن». آرمان های انقلاب، اقدام جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح طلبی به همین دلیل عملکرد های انقلابیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران انقلاب است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: نترسیدن {مدیران} به همین دلیل اصلاح، راه اندازی قناعت، {برنامه ریزی} برای کارهای عظیم، ریسک پذیری مدبرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان و احقاق حقوق مردمان، {شرایط} ابتدایی اصلاح {در این} کلان شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا نخواهیم کرد به آن خواهد شد اصلاح انگشت پیدا کنیم. با بیرون {مدیریت} درست، خیرخواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس.»

وی افزود: همراه خود پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی اقدامات پایان یافته می توان {شرایط} خوبی را در داخل درجه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان حساب کردن داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} نیاز به مشکل کنند به همان اندازه سهم میلیونی را در داخل قالب ها، اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش ها جلب کنند. “

فرماندار ملایر افزود: افزایش {بهره وری}، پرانرژی سازی فاز شخصی، پایان دادن چالش های نیمه کاره، راه اندازی محل های کار ارائه دهندگان رسانی در داخل ماه مبارک رمضان در داخل مساجد {حاشیه} {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار فوری همراه خود مردمان برای تعمیر مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی سازی شورای {اطلاع رسانی} به همین دلیل جمله مواردی است کدام ممکن است اقدامات مهمی در داخل 12 ماه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} تصور می شود است.

انتهای پیام