نتیجه گیری سرمایه‌گذاری عظیم خارج از کشور در داخل خراسان رضوی نیازمند هم افزایی کلان در داخل مرحله سراسری است


ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خراسان رضوی اظهار داشت: نتیجه گیری سرمایه‌گذاری خارج از کشور عظیم در داخل استان نیازمند هم افزایی کلان در داخل مرحله سراسری است؛ عملکرد‌گذاری شده به همان اندازه در داخل انتهای 12 ماه ۱۴۰۱ رقم سرمایه‌گذاری خارج از کشور در داخل استان نسبت به 12 ماه ۱۴۰۰ 2 برابر شود.

رضا خواجه نائینی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود ایسنا فقط در مورد تمرکز بر برای توسعه سرمایه‌گذاری در داخل 12 ماه جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رسیدن}  به توسعه ۷.۲ مقرون به صرفه در داخل استان تصریح کرد: طی 12 ماه‌های قبلی توسعه مقرون به صرفه در داخل استان خوش بینانه {بوده است}. گروه {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌ریزی ملت طی 12 ماه جاری برای استان‌ها توسعه مقرون به صرفه مختلفی را هدفگذاری کرده کدام ممکن است کمتر از توسعه اجباری برای ملت ۸ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خراسان رضوی ۷.۲ است . این میزان در داخل تعدادی از استان‌ها تا حد زیادی به دلیل خراسان رضوی تصور می شود است. اگر بخواهیم در داخل 12 ماه جاری چنین توسعه داشته باشیم نیاز به ۱۹۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در داخل استان صورت گیرد.

سرمایه‌گذاری فاز‌های بزرگی قابل مقایسه با فلز خراسان، ایران {خودرو} …. در داخل استان سبک {بوده است}

مدیرکل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خراسان رضوی خاص کرد: برای این میزان توسعه مقرون به صرفه نیز دارایی ها استان جدا کردن‌بندی شده است. در موضوع توسعه مقرون به صرفه در داخل 12 ماه‌های قبلی بنده تصور نمی‌کنم کدام ممکن است مشکلی برای موفقیت در توسعه مقرون به صرفه درسال جاری  داشته باشیم، علاوه بر این اینکه فاز خصولتی همواره در داخل خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کمی فقط داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ شانس سیستم مالی استان در داخل انگشت فاز شخصی {بوده است} . این بدان معنا است کدام ممکن است سرمایه‌گذاری فاز‌های بزرگی قابل مقایسه با فلز خراسان،  ایران {خودرو} …. در داخل استان سبک {بوده است}.

پوچی سرمایه‌گذاری کلان در داخل خراسان رضوی

وی افزود: این مساله نیز اساس در داخل مضامین {تاریخی}، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم توافق نهادهای مختلف در داخل استان دارد، این خصوص نیز پیگیری‌هایی در داخل جاری مشارکت در است. اگر سرمایه‌گذاری فاز خصولتی در داخل 12 ماه جاری مشارکت در شود، رقم سرمایه‌گذاری بالایی در داخل استان به احتمال زیاد خواهد بود کدام ممکن است صنایع نخست انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین انگشت را سرزنده خواهد کرد. این بخش به هم افزایی قابل توجه انتقادی در داخل استان می خواهد. خراسان رضوی همواره در داخل سرمایه‌گذاری دانش جایگاه  نخست را داشته، با این وجود سرمایه‌گذاری کلان در داخل آن قرار است صورت نگرفته است.

تحقق سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی در خراسان رضوی نیازمند هم افزایی کلان در سطح ملی است

طی 12 ماه قبلی ۸۵.۵ میلیون دلار آمریکا سرمایه‌گذاری خارج از کشور دراستان محقق شده است

مدیرکل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: در داخل استان به لحاظ انواع موقعیت گرفتن خارج از کشور رتبه خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لحاظ رقم رتبه چهارم هر دو {پنجم} را داشته‌ایم کدام ممکن است به تذکر می‌رسد این رتبه در داخل  12 ماه ۱۴۰۰ بالاتر به دلیل 12 ماه ۹۹ باشد یا نباشد. طی 12 ماه قبلی ۸۵.۵ میلیون دلار آمریکا سرمایه‌گذاری خارج از کشور در داخل استان محقق شده است.

خواجه نائینی برای به مقیاس عقب این شکاف توسط می آید انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان سرمایه‌گذاری خارج از کشور در داخل استان اظهار داشت: یکی در همه توضیحات وجود این شکاف مسئله عدم سرمایه‌گذاری کلان در داخل فاز خارج از کشور است. در واقع {در حال حاضر} {نباید} توقع چنین رقمی داشته باشیم. هم اکنون سرمایه‌گذاری خارج از کشور دانش در داخل استان خیلی زیاد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد‌گذاری شده انتهای 12 ماه ۱۴۰۱رقم سرمایه‌گذاری خارج از کشور در داخل استان نسبت به 12 ماه ۱۴۰۰ 2 برابر شود. در موضوع اینکه خراسان رضوی تنها واقعی استانی است کدام ممکن است وسط شرکت ها یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین در موضوع وضعیت امور داخل کشورهای افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق فرصت نتیجه گیری این مورد وجود ممکن است داشته باشد. نتیجه گیری سرمایه‌گذاری خارج از کشور عظیم در داخل استان نیازمند هم افزایی کلان در داخل مرحله سراسری است. کشورهای اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده ناشی از مسائل تحریم‌ها خیلی کمتر ظرفیت سرمایه‌گذاری در داخل استان را دارند.

وی دانستن درباره موقعیت اداره کامل مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی استان برای بهبود سرمایه‌گذاری خارج از کشور شکسته نشده داد: سرمایه گذار خارج از کشور به دلیل ما مشاوره گرفتن از می‌خواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای {سریعتر} قالب آمایش در داخل استان بر بهبود سرمایه‌گذاری‌ها قابل توجه کارآمد به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند به خوبی سرمایه گذار را هدایت تنبل. اجرای قالب جایگزین‌های سرمایه‌گذاری استان را بر ایده قالب آمایش را به اتاق  بازرگانی استان توصیه اطلاعات ایم به همان اندازه {زیر} راه اندازی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات را سنجیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی کنند.

{شرایط} نا دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراستاندارد در داخل صدور مجوزهای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} نیاز به {حذف} شود

مدیرکل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خراسان رضوی دانستن درباره تسهیل صدور مجوزهای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} خاص کرد: طبق اصلاح ماده ۷ مقررات اجرای پوشش‌های دستور ۴۴ مقررات ابتدایی مقرر شده است کدام ممکن است تمام اسباب بازی‌های سراسری کدام ممکن است برای ورزش‌های مقرون به صرفه مجوز می‌دهند، موظفند در داخل سامانه مجوز انواع مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها اجباری را اضافه کردن کنند. همراه خود گفتن مناسب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل زمان تابستان 12 ماه جاری تصور به مراجعات برای اکتسابی مجوز خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} به صورت الکترونیک بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه حضوری نخواهد بود. ممکن است همچنین نیاز به {شرایط} نا دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراستاندارد {در این} خصوص {حذف} شود.

خواجه نائینی فقط در مورد موقعیت اداره کامل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خراسان رضوی در داخل خصوص صدور مجوزها خاطرنشان کرد: در داخل استان مشکل می‌شود به همان اندازه زمان صدور مجوزها به مقیاس عقب،  ناهمخوانی‌های صدور مجوز، سلیقه‌ای رفتار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به دلیل میان برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} شود. اگر در داخل استان به دلیل ابتدای زمان تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گفتن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {کسی} نسبت به صدور مجوز دیجیتال خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} مشکلی هر دو ناهنجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید  شکایتی داشت باشد یا نباشد مرجع معامله با یه این مسائل در داخل استان اداره کامل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی است. تمام اشخاص حقیقی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقی در داخل صورت وجود مسئله {در این} بخش می‌توانند مسئله را به ما گفتن نمایند.

 مدیرکل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وزارت  سیستم مالی در داخل استان‌ها قبلی {زیر} توالی به دلیل جمله اداره کامل امور مالیاتی، اداره گمرک، {مدیریت} امو ال تملیکی، موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش بیمه‌های دولتی دارد کدام ممکن است تمام این چیزها در داخل شورایی خرس عنوان شورای اسباب بازی‌های تابعه وزارت سیستم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی مخلوط هستند کدام ممکن است سرپرست کامل آن قرار است مدیرکل اداره امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داریی است. ممکن است همچنین نظارت بر اسباب بازی‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اقتصادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین با استفاده از اسباب بازی ما صورت می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این اشیا اشاره کردن شده، وزارت مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در داخل قبلی زمینه به صورت انتقادی به دلیل جمله سرمایه‌گذاری داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور، صدور مجوزهای قابل مقایسه با آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن شرکت ها به سرمایه‌گذاران ورزش می‌تنبل. وسط شرکت ها سرمایه‌گذاری {زیر} توالی اداره کامل امور مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خراسان رضوی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها به سرمایه‌گذاران با استفاده از ۳۰ اسباب بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تام الاختیار آن قرار است‌ها در داخل استان صورت می‌گیرد.

انتهای پیام