تجهیزات های اجرایی باید حساب های تیز کردن حقوق را به موسسه مالی های قرض الحسنه واریز کنندایسنا/ خراسان رضوی وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ذکر شد: در وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی مقرر شد متنوع اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی بتوانند حساب های تیز کردن حقوق کارمندان افسران را به موسسه مالی های قرض الحسنه واریز کنند به شبیه به اندازه توانایی اعتباری موسسه مالی های قرض الحسنه افزایش یابد. .

سید احسان خاندوزی بلافاصله جمعه 17 مهرماه در نشست مدیران صندوق قرض الحسنه جهان ترشیز کدام ممکن است در فرمان کاشمر برگزار شد، در خصوص مشکلات پیش روی اخذ تسهیلات ذکر شد: موسسه مالی مرکزی 1401 ایجاد شده است چون محافظت کلان مالی افسران به مدیریت نقدینگی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تورم مجبور به اطلاع رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر ترازنامه افزایش سقف موسسه مالی های ملت شد.

وی ذکر شد: ماهانه رئیس کل موسسه مالی مرکزی در جدا خصوصی نظارت بر هر موسسه مالی سعی می تدریجی ترازنامه موسسه مالی ها بیش اجتناب کرده اند حد مشخصی افزایش پیدا نکند به شبیه به اندازه در نهایت سال 1401 مدیریت بیشتری بر کمیت نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم داشته باشیم. در ملت.”

وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی خاطرنشان کرد: موسسه مالی ها نسبت به سال های قبلی در جدا خصوصی محدودیت بیشتری در توسل به منابع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تسهیلات مواجه هستند اگر موسسه مالی بخواهد با درجه مرز تسهیلات بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خلق تدریجی، نقدینگی ملت به شبیه به اندازه نوک سال چهل نسبت افزایش خواهد کشف شد. ما خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هدف افزایش تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی کسب افراد کاهش خواهد کشف شد.

وی ذکر شد: این محافظت موسسه مالی مرکزی باید به گونه ای اعمال شود کدام ممکن است فرصتی داشته باشد نیازهای بخش های دقیق مونتاژ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای داده ها خانوارها، اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را در جدا خصوصی بالاترین درجه محافظت تامین تدریجی.

خاندوزی ذکر شد: این محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش سقف پرداختی قطعا نارضایتی تحمیل می تدریجی، باید امتحان شده شود به شبیه به اندازه در بخش هایی کدام ممکن است تسهیلات می گیرند قابل ارزیابی با بدهکاران خطرناک بانکی هر دو تسهیلات در بخش های بی تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمولد اقتصاد، این محدودیت ها به شبیه به اندازه حد زیادی اعمال شود. در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانجیگری استفاده تبدیل می تواند باشد.

وی ذکر شد: بر مقدمه سند ترتیب افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد رئیس جمهور باید بتوانیم به شبیه به اندازه حد امکان اجتناب کرده اند توانمندی های افراد برای نظام تامین مالی استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی یکپارچه داد: امسال 9 تنها برای اولین بار سرمایه موسسه مالی قرض الحسنه 2 برابر شد، اما در جدا با این در امتحان شده هستیم به شبیه به اندازه نوک امسال برای دومین بار مجدداً سرمایه را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نظام بانکی متعارف ما در ملت طی تعدادی از سال قبلی درک صحیح، دلسوزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی اجتناب کرده اند وجوه قرض الحسنه نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف است موسسه مالی مرکزی به کندی کارها را پیش می برد.

خاندوزی ذکر شد: برای تعمیر مشکلات دستورالعمل ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاره فیلم تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بلافاصله ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب ماندگی های سال های قبلی ساخته شود.

وی علاوه بر این از محسوس کرد: میزان پیش تیز کردن در موسسه مالی های قرض الحسنه زیر عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نیم نسبت است در جدا خصوصی این جاری این رقم در جامعه بانکی ملت بین 5 به شبیه به اندازه 15 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان تکنیک است کدام ممکن است وجوه قرض الحسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها a باشکوه است. در این زمینه کارآمدتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ضمانت تر است. .

وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی افزود: ماه قبلی در وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی مقرر شد متنوع اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی بتوانند حساب های تیز کردن حقوق کارمندان افسران را به موسسه مالی های قرض الحسنه واریز کنند به شبیه به اندازه توانایی اعتباردهی موسسه مالی های قرض الحسنه افزایش یابد.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه رویکرد ما کمک به صندوق های قرض الحسنه است، افزود: در وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی تنها شفافیت حساب صندوق قرض الحسنه را شرط استفاده اجتناب کرده اند سایر معافیت ها دانسته ایم.

5 به شبیه به اندازه 6 هزار صندوق قرض الحسنه در ملت سرزنده است

خاندوزی خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه بیش اجتناب کرده اند 5 به شبیه به اندازه 6 هزار صندوق کارزادالحسنه در ملت سرزنده است، اجتناب کرده اند این صندوق ها تمایل دارد گزارش های خصوصی را در ناخوشایند افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمت ویژه به گروه اقتصاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی حاضر کنند.

دخالت گروه اقتصاد اسلامی در منابع قرض الحسنه به بهانه نظارت

در یکپارچه حجت الاسلام جواد نیک بین مشاور افراد کاشمر، بردسکن، خلیل آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوه سرخ در شورای اسلامی در این مونتاژ ذکر شد: هر چند اجتناب کرده اند نظارت بر اعتبارات قرض الحسنه ترسی نداریم. ممکن است تصمیم گرفت به دخالت در امور این صندوق ها هستم، به هیچ وجه به گروه اقتصاد اسلامی به بهانه نظارت بر منابع صندوق ها اجازه نخواهیم داد.

وی افزود: در جدا خصوصی وجود اینکه ادعا شده است 5 نسبت اجتناب کرده اند سرمایه صندوق های قرض الحسنه ایجاد شده است چون حمایت در اختیار گروه اقتصاد اسلامی قرار گیرد، در جدا خصوصی این جاری توصیه شده شده است کدام ممکن است املاک صندوق ها به صورت ضمانتی در رهن قرار گیرد.

نیک بین در جدا خصوصی شناسایی برداشتن اجتناب کرده اند کاشمر ایجاد شده است چون دومین شهر دارای عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب ترین رهن در ملت، خاطرنشان کرد: اگرچه پولشویی در صندوق ها صورت خواهد گرفت، در جدا خصوصی این جاری این نسبت a باشکوه کم است.

مشاور افراد کاشمر، بردسکن، خلیل آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهسرخ در شورای اسلامی تصریح کرد: نیازمند حضور مشاور صندوق ها در شورای انتخاب گیری صندوق های قرض الحسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا تذکر است.

آمار کالا رهن ازدواج در کشمیر a باشکوه بالاست

وی ذکر شد: اگر کالا رهن زوجیت در کاشمر a باشکوه بالاست به هدف تیز کردن سختگیرانه موسسه مالی ها است کدام ممکن است باید در این زمینه اقدام اجباری صورت گیرد.

انتهای پیام