به همان اندازه روزی کدام ممکن است سنت خودسوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده در همسایگی اقامت است، دشمنان کاری به دلیل پیش نمی برندایسنا/ کرمانشاه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در رابطه با ناکامی دشمنان به سمت نظام جمهوری اسلامی طی 43 12 ماه قبلی، اظهار داشت: یکی از توضیحات این ناکامی سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده در همسایگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم آن خواهد شد است. عملکرد شهدا.”

سردار «علی اکبر جاویدان» در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خانوار شهید «حسن مالکی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانباز 25 شانس «پاشا مطیعی» گفت: سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده تحت سلطه بر گروه اسلامی ما سد محکمی بر بالا راهی که در آن است. حمله ها دشمنان

وی افزود: به همان اندازه روزی کدام ممکن است این سنت در همسایگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بین مردمان تحت سلطه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما به دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای رئیس معظم انقلاب حرکت کنیم، قطعاً دشمنان کاری به دلیل پیش نخواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم به شکست در برابر این نظام جمهوری اسلامی خواهند بود. “

جاویدان اظهار داشت: جمهوری اسلامی 12 ماه هاست کدام ممکن است به برکت خون پاک شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای نبوی رهبرانش در داخل نتیجه نهایی شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار می درخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگویی نرخ اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز برای از مکان های بین المللی شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همراه خود تجلیل به دلیل شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگری های سربازان، اظهار داشت: این مردمان قرب الهی هستند کدام ممکن است برای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب به دلیل همه قطعات شخصی گذشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند به قرار است به آنها بروند فیض بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده داد.

وی خواهد شد به دلیل استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان تجلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قطعاً اجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب قرار است به آنها بروند خیلی کمتر به دلیل عزیزانشان در داخل بین شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازانشان معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال به نظر می رسید ویژه ای به این اعضای خانواده دارد. این اعضای خانواده.”

جاویدان در طولانی مدت معامله با به خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران را به دلیل {وظایف} عمده مسئولان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} راستا، مدیریت انتظامی استان کرمانشاه همواره در داخل فراهم کردن شرکت ها به آنان پیشگام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این امر خوشحال از می تدریجی. آی تی.”

انتهای پیام