تاکید گروه ملل بر لزوم از برجسته است تکل تغییرات اقلیمی توسط اروپاگروه ملل در گزارشی ادعا کرد کدام ممکن است اروپا باید «اراده بیشتری» با اشاره به تغییرات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری تصویر دهد، از تخلیه گازهای گلخانه‌ای در قلمرو همچنان در جاری افزایش است، این هدف است ملت ها باید برای بازیافت، افزایش استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم‌زیست اقدامات بیشتری انجام دهند. اصولاً امتحان شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرج کنید.

به گزارش ایسنا، تصمیم گیری مقدار گروه ملل اجتناب کرده اند استراتژی های پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 ملت اتحادیه اروپا تصویر داد کدام ممکن است کاهش تخلیه گازهای گلخانه ای در کشورهای اروپای غربی در جدا خصوصی افزایش تخلیه این گازها در سایر مناطق قلمرو جبران شده است.

در این گزارش آمده است: استاندارد هوا ادامه دارد در جدا خصوصی دستورالعمل های در سرتاسر جهان خانه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات هایی کدام ممکن است برای حفاظت اجتناب کرده اند تنظیم زیست وضع تبدیل می تواند برای از ملزومات اشاره کردن شده استفاده نمی شود.

اولگا القایرووا، دبیر اجرایی کمیسیون مالی گروه ملل متحد برای اروپا (UNECE) ذکر شد: نتایج این تصمیم گیری مقدار باید زنگ خطری برای قلمرو باشد.

در ادعا این سیستم تنظیم زیست گروه ملل متحد (UNEP) آمده است: علیرغم پیشرفت در برخی زمینه ها، افسران های قلمرو باید جاه طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده بیشتری برای مقابله در جدا خصوصی تغییرات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری تصویر دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش کمیسیون مالی گروه ملل متحد برای اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم تنظیم زیست گروه ملل تاکید کرده است کدام ممکن است می توان برای آسانسور بازیافت مشوق های مالی حاضر کرد. از میزان بازیافت بین ملت ها به طور قابل توجهی متمایز است.

انتهای پیام