تاریخ برگزاری نهمین آزمون


تاریخ برگزاری نهمین آزمون

سازمان سنگش آموزش کاشور درباره پرچم ها تاریخچه برگزاری نهمین آزمون مرکز استفاده دستگاههای آگرای کاشور سال 14000 آموزنده هر مسئله کردی.

توسط گازارش اسناسازمان سنگش آموزش کاشور رسانه کردی کی پرو اطلاع رسانی 20 اسفند 14000 و همچانین گسترش دفترشا رهنمای نام نهمین آزمون استعمال مرکز رشت این کار من است لینک شده است وزارتخانه های آموزش و پورشه تصمیم گرفتند گردید، آزمون رشت، این کار من است، آموزش و پورشه در روزای پنگچنبه، و جمعه 15 و 14/02/1401 با توضیح دم برگزار گرداد. باید روشن شود آست آزمون رشتهایی شغل من سایر دستگاهها (بودجه و وزارتخانه های آموز و پروش) دکتر رز جمعه مورخ 31/04/1301 برگزار خداحید شید.

تاریخ برگزاری نهمین آزمون

تاریخ برگزاری نهمین آزمون

PIAM END