بیمه سرمد اجتناب کرده اند اتحادیه بورس مجوز افزایش سرمایه اکتسابی کرد



گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه بیمه سرمد را صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط آخرین بیمه سرمدگروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار در جدا خصوصی صدور اطلاعیه ای افزایش سرمایه تصویر بیمه سرمد را به شبیه به اندازه سقف مبلغ 6,761,553,062,000 ریال صادر کرد.

بر مقدمه این مجوز، بیمه سرمد مجوز افزایش سرمایه به مبلغ 1,961,553,062,000 ریال را اجتناب کرده اند گروه بورس اخذ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه خصوصی را اجتناب کرده اند 4,800,000,000,000 ریال به شبیه به اندازه 6,761,553,062,000 ریال افزایش می دهد.

محتوای متنی اطلاعیه گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار آشکار شده در سامانه کدال به رئوس مطالب زیر است: «در اجرای اصول بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب دی ماه 1393)، تقاضا افزایش سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه سهام جدید تصویر بیمه سرمد (سهام عام) در این گروه مورد ارزیابی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ارزیابی های بالا یافته مشکلی مبنی بر تخلف اجتناب کرده اند اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات درمورد در تخلیه سهام وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرمایه در جدا خصوصی مشخصات زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مطابق در جدا خصوصی اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوطه اجتناب کرده اند تذکر این گروه بلامانع است.

سرمایه جاری: 4,800,000,000 ریال

انواع سهام قابل تخلیه: 1,961,553,062 سهم

خوشایند ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال

مبلغ افزایش سرمایه: 1,961,553,062,000 ریال

تأمین تامین مالی افزایش سرمایه: 1,961,553,062,000 ریال اجتناب کرده اند محل تجدید تصمیم گیری مقدار دارایی های مازاد.

افزایش سرمایه بیمه سرمد در جدا خصوصی هدف اصلاح ساختار مالی انجام تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است تاثیر مثبتی در آسانسور اساس مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توانایی پذیرش ریسک این تصویر بالقوه است داشته باشد.

بالا گزارش آگهی