بیضا و نبایدهای درچتری – ایسناشما یکی از اعضای کمیته علمی مؤسسه تحقیقات جینگله و کشور مرآت در بیانیه انکه در رز دراچتری، نیهالهای بسیاری کاشتا میکوند هستید، اما فقط یک سرشماری کمی ثابت است، میکوند، بیانیه کردی: نهاله بهال شرار ژ

احمد رحمانی، در گفت و گو با ایسنا، همزمن با روز درختی (15 اسفندماه) دربارا محیط مناسب کاشت نیهال نمایش پاسخ: نوارهای اکولوگرافی از نقاط مختلف به عنوان سطوح با درجات و طعم های مختلف، جهت دارختاری کجاست؟کجاست؟

ما اعلامیه کردی داریم: شرایط اکولوژیکی، در منطقه شمیل حداثکردما، حدکیل داما و وضعیت مرداد و خاک استکا بید که منابع رادار نظر گروه شاد و درختایی برای باکریم مناسب است.

یکی از اعضای کمیته علمی، موسسه تحقیقاتی جینگله ها و حوزه های کشور، آدم داد کجاست؟را فرحم و مرکات کنیم.

ما اوزود: دکتر رز درختی، سرشماری زیاد، درشت، با واسطه شهرداری و سازمان، منابع طبیعی، میچود، اما سرشماری کمی، زیرا آنها پایدار و پایدار و محفوظ هستند، میچود.

رحمانی آدما داد: مانیتورینگ نوارهای درختان جنجلی با درختان میوهای ممتافیر آست چراکه درخت جنجلی مشات پیشتری دربرابر خشکی و کمابی درد، در حالی که درختان میوه نیاز درند تای دارم پاشادار وصل.

ما اوزود: درختان جنجلی و فضای سبز تحت نظر هستند، مخصوصاً خود را درند، اما حسیچان یک متر درختان است، میوه آسکه، رصدشان کجاست، اول و آخر بیددرصالحی هستند، بعد از آن تحت نظر هستند. مرداد به نظر سنتستانی ک.درختانی ک.فضایی سبزهستند مدتی به عنوان متریک توافق کجاست؟

رحمانی درباره نابرابری مقیاس مقاومت انجم دیهیم و بیاد با مشاوران ولسوالی مشوارات کنیم تا بحترین، کاشت را دشت بشیم.

کجا عضو دارنده علمی مقاومت را انتخاب کنید میکانند و بعد از با پایهای میوه آن را فراتر از میزانند.

We Avzod: Drachtha baid shanasnam dar beshand and mashash ke base ka base base undertaking Nahalist and az keja فراتر از زاداند که ما Btwam zawdtar by Meowadhi Barsim.

رحمانی درپایان اعلام کرد: موافق، درچتا، دشته، پسند، شاید آفت دارند و حساس هستند و صلاحی طول طولی بخش تا میوا داده و مولا چون پردشته راشدده راشی م.نگاه مناسب و منع رفت و آمد است. ضروری.

PIAM END