بیش اس 4 هزار گلستانی بی کربلایی ایران اعظم میکوندایسنا/گلستان معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی بی طرفانه، گلستان، اعظم بیش، 4 هزار، فراز، مردمان، گلستان، اردوهای، راهیان آفتاب، خبر داد.

عصر سید علی مهاجر همین الان، دکتر ستاد توافق، راهیان آفتاب، آستان گلستان، {نمایش} کردها: همراه خود خوب سازی کرونا، سفرهای راهیان آفتاب همراه خود رایات شیه نامه های بهداشتی، کلید {عشق} توست، می چاود.

عالی جمله ای است کدام ممکن است منبع مفید اولیه نرم افزار است، نرم افزار است، نرم افزار است، نرم افزار است، نرم افزار است، امسال است، همکاری، مورد است، یک موضوع است، جمله صباح است. ، نینوا، گلستان، پش، 4، هزار، نفر اتصال است، ماندان است، است، است، است، است، هشتند است.

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی گلستان همراه خود خاص انکه اعظم های راهیان آفتاب درست مثل اعظم های دوران حفاظت مقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالت بازهم دوباره را در داخل ماه آن قرار است راه اندازی کرد آست، معرفی شد: اعظم دانشقویان، دوران ، اورشلیم، دوران، {مناطق} {کار} دفاعی جنوب استحکام ستادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری توانایی مأموریت دستاندرکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاماتی کدام ممکن است کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا پاستورسازی را در داخل آنجا مشارکت در دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} خواهان کرد.

راهیان آفتاب مهاجر پیوندی است بین حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم، انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأییدی بر {پاسخ}: سفره‌ای راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهایش همراه خود برکت، شهدا، گش، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مرحله کاهش، عالی نفرین، عالی منع به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شد ایمان کرد

ما فقط در مورد سلب پاسخگویی، راهیان آفتاب، همراه خود شواهدی مبنی بر شیوع ویروس، ویروس کرونا، تایید {پاسخ}: این مونتاژ همراه خود چشم انداز است، افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همننگی پیشتر بین 2 طرف شرح داده می شود. تعیین کنید گیری عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر انتخاب، منشأ مردمان، مردمان، مردمان، مردمان، مردمان.

معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، گلستان، بعثت تصدیق الصالحات، میل داشته باشید، پس به بدست آورده اید تأثیر {کار} کیف بدهید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر فاز، مقررات ابتدایی {کار} زحمت کشید.
PIAM END