بیش به دلیل 31000 دوز واکسن کرونا شب قبلی تزریق شدبه گزارش روابط عادی وزارت بهداشت، شب قبلی ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ دوز واکسن کرونا در داخل ملت تزریق شد.

نزدیک به مینا های ماتا به امروز 63 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 777 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 112 نفر نوبت اول، 56 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 601 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 281 نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 780 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 675 نفر نوبت {سوم} واکسن کرونا را بدست آمده کرده‌اند.

انواع کامل واکسن های تزریقی در داخل ملت به 146 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 159 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 68 دوز رسید.

حتی می تواند شب قبلی 31 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 916 دوز واکسن کرونا در داخل ملت تزریق شد.

انتهای پیام