بیش به همین دلیل 1000 میلیارد تومان کالای قاچاق در داخل تهران پیدا می کند شد/ اساساً بیشترین داروها قاچاق به پایتخت کدامند؟رئیس پلیس ایمنی ارزان تهران عظیم به همین دلیل پیدا می کند بیش به همین دلیل 1000 میلیارد تومان کالای قاچاق شیفته این پلیس در داخل 12 ماه 1400 خبر داد.

سرهنگ علی ولی پور گودرزی در داخل اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، وی در داخل خصوص اقدامات پلیس ایمنی ارزان در داخل بخش درگیری با قاچاق محصولات اظهار داشت: در داخل پی اقدامات رئیس پلیس تهران عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد تاکید مقام معظم مدیریت مبنی بر لزوم برخورد همراه خود اجزا خرابکاران نظام ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در داخل 12 ماه 1400 ، مراقبت از قاچاق شناخته شده به عنوان یکی از آنها در نظر گرفته {وظایف} مهم سیستم مالی پلیس ایمنی تعیین شد.

وی شکسته نشده داد: {در این} راستا طی 12 ماه 1400 مجموع کشفیات کالای قاچاق در داخل تهران بیش به همین دلیل 1000 میلیارد تومان بوده کدام ممکن است نسبت به 12 ماه قبلی 15 شانس بهبود در داخل بخش کشفیات داشته ایم.

اساساً بیشترین داروها قاچاق به تهران {چیست}؟

رئیس پلیس ایمنی ارزان تهران عظیم دانستن درباره اسبابک ها قاچاق به تهران اظهار داشت: اساساً بیشترین قاچاق به تهران قابل مقایسه با فراهم می کند خودساخته، منسوجات، فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است کدام ممکن است بعد از همه اساساً بیشترین کشفیات پلیس {در این} زمینه است. بخش.”

شکسته نشده مطلب

باندهایی کدام ممکن است به همین دلیل پول خارجی دولتی سوء استفاده بیشتر از می کنند را نابود کنید

اختصاص 4200 تومان به 80 نمایندگی صوری

3750 میلیارد خطرناک مالیاتی برای 25 شرکت کردن تهران تعیین شد

ولیبور اظهار داشت: در داخل 12 ماه 1400 کمتر از 35 باند پایین خواری تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم شد کدام ممکن است طی آن قرار است 75 نفر دستگیر شدند.

وی شکسته نشده داد: در داخل مجموع این عملیات پلیسی 320 هزار متر {مربع} به همین دلیل اراضی سراسری را کدام ممکن است بیش به همین دلیل 4 هزار میلیارد تومان قطعا ارزش آن را دارد ریالی دارد، {حذف} کرد.

چون آن است رئیس پلیس ایمنی ارزان تهران عظیم دانستن درباره انتخاب های این پلیس در داخل 12 ماه 1401 اظهار داشت: درگیری با قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر جرائم ارزان یکی از آنها در نظر گرفته انتخاب های مهم پلیس ایمنی ارزان تهران عظیم در داخل 12 ماه 1401 است.

انتهای پیام