بیجار یکی در همه 10 کلان شهر برتر ملت آن را به راه واکسیناسیون علیه کرونا استایسنا/ کردستان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی کردستان معرفی شد: بیجار جزو 10 کلان شهر برتر ملت آن را به راه واکسیناسیون علیه کرونا است.

برادران بهروز همانطور که صحبت می کنیم (21 فروردین) در داخل مونتاژ تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس جدیدترین آنلاین بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} شهرستان بیجار، این شهرستان را جزء 10 کلان شهر برتر نمرات واکسیناسیون کرونا دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: این امر 9 تنها واقعی باعث خوشحال از استان است، نسبتاً باعث خوشحال از نیز می تواند باشد. آن قرار است را شناخته شده به عنوان خوب کامل. ملت.

وی افزود: واکسیناسیون مرحله یک حدود 96 شانس، مرحله دوم 89 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله {سوم} بزرگتر به همین دلیل معمولی کشوری حدود 56 شانس در داخل شهرستان بیجار است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی کردستان {در این} دیدار ضمن تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت به همین دلیل زحمات امیر مرسی تمامی کادر درمانی در داخل دورافتاده ترین عوامل شهرستان بجار، به سارا آهوان شناخته شده به عنوان سرپرست جدیدترین این شهرستان تبریک می گوید. آنلاین بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی های کل شما جانبه به مدرسه علوم پزشکی به همین دلیل بهداشت، سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} بجار خبر داد.

امیر مرسی رئیس سابق آنلاین بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} شهرستان بجار همراه خود مقوله ای آماری به همین دلیل انجام 2 ساله شخصی افزود: انجام نیروی کار بهداشت به طور قابل توجهی در داخل زمینه واکسیناسیون قابل توجه سودآور بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: همراه خود پیگیری های مستمر در داخل ملت توانستیم در داخل هفته پایانی 12 ماه قبلی 25 میلیارد تومان نمره اعتبار به بیمارستان امام حسین (علیه السلام) شهرستان بجار خیس شدن کنیم.

رئیس سابق آنلاین بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} شهرستان بجار به همین دلیل بهبود 2 برابری انواع پزشکان پزشکی متخصص (به همین دلیل 15 به 30 ارائه دهنده خدمات بهداشتی متخصص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندانپزشک (بهبود به همین دلیل 7 به 14 دندانپزشک) در داخل 2 12 ماه قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: به درمانگاه بیمارستان امام حسین (ع) (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند به شهرهای اکنون نیست به کاهش چشمگیری داشته است.

مرسی اظهار داشت: پرانرژی سازی صندوق خیریه بیمارستان امام حسین (علیه السلام)، خیس شدن 4 میلیارد تومان نمره اعتبار، {خرید} از کیت آزمایشگاهی به قطعا ارزش آن را دارد 2 میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز بخشی به همین دلیل درمانگاه حسن آباد یاسوکند به همین دلیل اقداماتی بود کدام ممکن است مشارکت در شد. همراه خود پشتیبانی خیرین به انگشت به اینجا رسید. .

وی حتی می تواند {خرید} خوب سیستم اکسیژن ساز به قطعا ارزش آن را دارد 2.5 میلیارد تومان، {خرید} 2 سیستم تحت تأثیر قرار دادن اورژانس، 5 تشک از کیت رادیکال مراقبت های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سیستم تنفسی جایگزین به 12 سیستم را به همین دلیل اقدامات کارآمد در داخل ایام کرونا عنوان کرد.

به همین دلیل اکنون نیست ورزش های کارآمد در داخل بخش {درمان}، خیس شدن 4 میلیارد تومان نمره اعتبار برای تجهیز مدار گرمایش در داخل آنلاین بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} بجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی تشک های بیمارستانی است کدام ممکن است رئیس سابق آنلاین بهداشت به آن قرار است شناسایی شد.

امیر مرسی در نهایت برای سارا آهوان شناخته شده به عنوان سرپرست جدیدترین آنلاین بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} شهرستان بیجار آرزوی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد بیشترین استفاده را ببرید نیروهای محلی در داخل شهرستان، پایداری اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل بندی مزیت افراد در داخل رشد بیجار کارآمد باشد یا نباشد.

انتهای پیام