بودجه سال 1402 شهرداری تبریز در جدا خصوصی آمارگیری اجتناب کرده اند مشکلات ساکنان هوشمندتر بسته شدایسنا/ آذربایجان شرقی شهردار تبریز ذکر شد: بازدید میدانی اجتناب کرده اند محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدارهای حضوری در زمان استفاده، بودجه ریزی سال 1402 را هوشمندتر می تدریجی.

یعقوب هوشیار روز چهارشنبه 13 آبان ماه در دومین در اطراف خانه ها جهان 6 تبریز ذکر شد: مبنای خانه ها ارزیابی از محسوس مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات شهری در مرحله مناطق ده گانه شهر تبریز است. . برخی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در جاری حاضر در این انتصاب مطرح تبدیل می تواند باشد، سالهاست کدام ممکن است دغدغه ساکنان تبریز را داشته است.

وی ذکر شد: در در اطراف اول انتصاب، مشکلات شهری مناطق ده گانه به درستی احصاء شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف بی نظیر اجتناب کرده اند در اطراف دوم انتصاب ارزیابی مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بود.

وی یکپارچه داد: در امتحان شده هستیم در جدا خصوصی انتصابات در جدا خصوصی همدلی مسئولان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی مدیریت شهری هماهنگ تحمیل کنیم چرا کدام ممکن است خانه ها انتصاب در مختصر ترین زمان قابل دستیابی در تعمیر مشکلات شهری محیط زیست بوده است.

شهردار تبریز ذکر شد: این انتصاب اطمینان حاصل شود کدام ممکن است ساماندهی امتیازات شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر آن در مختصر ترین زمان این سیستم ریزی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه بی نظیر افزایش رضایتمندی ساکنان باشد چرا کدام ممکن است اجرای ماموریت بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت شهرداری منوط به افزایش رضایت ساکنان است.

انتهای پیام