محدوده قیمت حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ترانزیتی ملت در داخل 12 ماه 1401 تنها واقعی منصفانه {ششم} خواستن {واقعی} را تامین می تدریجیایسنا/ خراسان رضوی رئیس سابق گروه حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، لجستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نمایندگی راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای برای بهبود زیرساخت های شخصی به 50 به همان اندازه 60 هزار میلیارد تومان نمره اعتبار می خواهد با این وجود آنچه در داخل محدوده قیمت 1401 برای این بخش تصور می شود خیلی کمتر است. . به دلیل 10000. منصفانه میلیارد تومان مخصوصاً منصفانه {ششم} خواستن غالب.

مجتبی بهاروند در داخل اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، دانستن درباره توسعه های مشابه با بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل در داخل 12 ماه 1400 اظهار کرد: در داخل 12 ماه 1400 به توضیحات مهم توسعه چندانی در داخل بخش ترانزیت در داخل ملت حاصل نشد. اولیه کار کردن اپیدمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع {بیماری} عروق کرونر مرکز 2 12 ماه پیش بود منجر به معامله بسته شدن مرزهای مرکزی ملت شد. اساساً بیشترین ورزش نمایندگی های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل در داخل خراسان رضوی مشابه با این محدودیت ها است.

وی افزود: {بیماری} کرونا {آسیب} شدیدی به وسایل حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، ترانزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات در داخل ملت وارد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است علت ورزش نمایندگی های پرانرژی در داخل بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل به 1 {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی اسبابک ها به 1 {پنجم} {واقعی} رسیده است. میزان.”

رئیس صفحه بحث صنفی کارفرمایان نمایندگی‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مشهد اظهار داشت: علت دوم را می‌توان ماده مدیریت افغانستان شیفته طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب قابلیت‌های صادراتی دانست کدام ممکن است همچنان مسئله است. جدا از این، همراه خود اصلاح پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها معمولاً مرتب سازی خم شدن در داخل پوشش به وجود می آید تخصصی ایجاد می کند دهه گذشته 1400 بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل را نیز تحمل {تأثیر} قرار داد.

بهاروند فقط در مورد تاثیر رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین بر بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ملت اظهار داشت: همه وقت دردهای مزمنی در داخل ساختار حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل ملت ممکن است وجود داشته باشد. یکی از آنها در نظر گرفته این مسائل رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین سختی است تخصصی ایجاد می کند این زمینه همراه خود آن قرار است برخورد با هستیم. به عنوان تصویر نگاه به گذشته موارد به دلیل منصفانه کشتی به وسایل نقلیه اکنون نیست {به طور کامل} مشارکت در می شد، با این وجود اکنون تقریباً در مورد سطوح تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت برداری، جابجایی محموله ممکن است علاوه بر این به همان اندازه هر هفته اندازه بکشد.

بهاروند اظهار داشت: این ماده پیامدهای نامطلوب دارد در نتیجه ایران رقبای جهان‌ای زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً مورد نیاز است محصولات در داخل نیاز به‌ترین زمان بالقوه به ملت مکان تعطیلات برسد.

بهبود ضعیف زیرساخت های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل

وی فقط در مورد بهبود زیرساخت های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل در داخل 12 ماه 1400 اظهار داشت: ایران زیرساخت های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خوبی بین کشورهای جهان دارد با این وجود ناشی از {شرایط} مقرون به صرفه به دلیل جمله تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود محدوده قیمت زیرساخت های ملت ایجاد است. این فاز در داخل 2 12 ماه قبلی ضعیف شده است.

رئیس سابق کمیته حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل، لجستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک اتاق بازرگانی ایران دانستن درباره نوسازی ناوگان فرسوده اظهار داشت: وجود ناوگان فرسوده مسائل بزرگی را در داخل بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل راه اندازی می تدریجی. جدا از این خوردن نه زیاد گاز نتیجه در به دلیل انگشت وارد شدن دارایی ها ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا جو زیست می تواند باشد.

وی تاکید کرد: تصویب مقررات واردات وسایل نقلیه برای مدت زمان سه 12 ماه احتمالاً به نوسازی ناوگان فرسوده ملت پشتیبانی تدریجی در نتیجه 90 شانس حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل محصولات در داخل ملت همراه خود بهره مندی از مزایای وسایل نقلیه مشارکت در می تواند باشد. امیدواریم این قدم نوزاد شکسته نشده داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت همراه خود تعرفه {هر} چند قبلی کم نو شود.

انتهای پیام