به هدف عدم توافق بار تعرفه ای شادگان راکد شده استایسنا/ خوزستان وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در خصوص بازدید اجتناب کرده اند گمرک شادگان ذکر شد: در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها عدم توافق بین گمرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع صادرکننده مجوزهای اجباری وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات اجتناب کرده اند مدت ها در قبلی راکد بوده است.

سید احسان خاندوزی همین الان (نهم تیرماه) در ترکیبی خبرنگاران در شادگان ذکر شد: در بازدیدی کدام ممکن است به در جدا مسئولان جهان اجتناب کرده اند گمرک شادگان داشتیم، به تذکر می رسد در تعدادی از مورد عدم توافق بین گمرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع صادرکننده مجوزهای اجباری موجود بوده. تعداد زیادی باعث تحمیل خوب شکاف تمدید شده افتادگی شده است.

به گزارش ایسنا، وی آسیب دیده نشده داد: در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه ادامه دارد آیین نامه کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی دریانوردان به تصویب نرسیده است، در جدا خصوصی وجود اینکه ساختارهای a باشکوه خوبی اجتناب کرده اند تذکر موجود است، خوب بار تولید عکس باعث افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نارضایتی در بندر شادگان شده است. قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه برای ناخن ها این جهان است

وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در نهایت ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به قوانینی کدام ممکن است وزارت صمت برای تصویب در هیات وزیران رعایت می تدریجی، امیدواریم در هفته های آینده خبرهای خوبی برای ناخن ها جهان داشته باشیم.

انتهای پیام/