به مسابقات جهانی اعزام نشده ایم/ نینجوتسو در ایران زیر خاکستر بوده استایسنا/اصفهان پدر مingسس نینجوتسو نینجا در ایران ذکر شد: عالی هشتم نینجاهای جهان در ایران هستند در جدا خصوصی این جاری به انگیزه مشکلات مالی به مسابقات جهانی اعزام نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی وجود پتانسیل این جهان در ایران، همچنان زیر انگشت خصوصی کدام ممکن است همچنان ادامه دارد. خاکستر

اکبر فرجی در جاری حاضر (جمعه 31 مرداد) در جو سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین شکاف مسابقات رزمی نینجوتسو نینجا قهرمانی ملت گروه های سراسری پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها ایران کدام ممکن است در مجموعه ورزشی سپاهان شهر اصفهان برگزار شد، دانستن درباره این رقبا ها ذکر شد. : سال در استان های مختلف برگزار تبدیل می تواند. اصفهان نیز در سال 1401 میزبان این مسابقات بود کدام ممکن است در جاری حاضر حدود 34 هر دو 35 هزار نینجا در ملت موجود است کدام ممکن است متاسفانه در همه زمان ها در مظلومیت هستند. امیدوارم بتوانیم صدای خصوصی را به گوش مسئولان برسانیم.

وی افزود: مسابقات قهرمانی ملت نینجوتسو نینجا در 2 بخش بانوان در جدا خصوصی حضور حدود 1100 قهرمان استانی اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند 23 استان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش آقایان بالغ بر 900 نفر اجتناب کرده اند 21 استان ملت به اصفهان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات کشوری تصویر کردند. مسابقات قهرمانی

پدر مingسس نینجوتسو نینجا در ایران دانستن درباره این جهان انگیزه داد: نینجوتسو عالی آثار هنری رزمی ژاپنی است کدام ممکن است 31 سال پیش توسط خادمی به ایران راه اندازی شد شده است شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نینجاها ورزشکاران این جهان می گویند. برتری بی نظیر نینجوتسو در جدا خصوصی سایر هنرهای رزمی در تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه آن نهفته است. در این جهان محدودیت جنسیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شخص خاص در جدا خصوصی انتخاب فشرده ای از سلاح ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مختلف ممکن است اجتناب کرده اند آن استفاده تدریجی.

فرجی یکپارچه داد: حدود 22 عنوان کتاب در زمینه نینجوتسو آشکار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان اصفهان نیز پتانسیل بالایی در این زمینه دارد. علاوه بر این برای اولین بار بازی های رزمی در هشت تاتامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده سبک مختلف در اصفهان برگزار تبدیل می تواند.

وی در جدا خصوصی اشاره به قابلیت بالای این جهان در اصفهان خاطرنشان کرد: استان اصفهان در جدا خصوصی بیش اجتناب کرده اند 6 هزار ورزشکار سرزنده یکی اجتناب کرده اند استان های قادر انصافاًً در جهان نینجوتسو است.

فرجی در خصوص شرایط نینجوتسو در ایران نیز تصدیق شد: نینجوتسو مسابقات در درجه بین المللی در دنیا دارد در جدا خصوصی این جاری متاسفانه تاکنون هیئتی اجتناب کرده اند ایران انجام نشده است. اگرچه حدود عالی هشتم باند نینجا در ایران هستند، در جدا خصوصی این جاری باقی مانده است زیر خاکستر هستند. بحث مالی یکی اجتناب کرده اند دغدغه های بی نظیر ماست کدام ممکن است امیدوارم حمایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه حد زیادی دیده شود.

موسس نینجوتسو نینجا در ایران افزود: در این دوران اجتناب کرده اند نفرات برتر به گروه سراسری دعوت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین اعزام به مسابقات آسیایی را خواهیم داشت. در جدا خصوصی رایزنی های اجرا شده این استقرار در فصل زمستان انجام تبدیل می تواند.

وی افزود: برای میزبانی اولین شکاف مسابقات هنرهای انفرادی آسیایی داوطلب شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تایید فدراسیون جهانی اجتناب کرده اند این توجه انداز استفاده خواهیم کرد.

فرجی اجتناب کرده اند خاص نبودن سرمربی گروه سراسری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به شرایط نینجوتسو در ملت باید قدم به قدم درگاه برویم. از بسته این بازی باید مطابق در جدا خصوصی شبیه به قدیمی فدراسیون جهانی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه از بسته پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان آن را مونتاژ می کنیم مورد تایید نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قدم به قدم پیش برویم.

انتهای پیام