شناخته شده به عنوان نوآورترین دانشکده کارآفرین ملت در مسیر درست حرکت کنید سیستم مالی اطلاعات بنیان {حرکت} می کنیم.دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت در داخل پیام نوروزی شخصی تاکید کرد: کلمه مقام معظم مدیریت به رویکرد سیستم مالی اطلاعات بنیان در داخل 12 ماه اخیر برای مسئولان، انگشت اندرکاران، نخبگان به طور قابل توجهی معلمان برای {برنامه ریزی}، مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} در داخل فرهنگ سازی های مختلف کاری امیدوارکننده است. بلند مدت. به دلیل ملت

به گزارش ایسنا، دکتر سید سعید هاشمی رئیس دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت گاه گاهی فرا {رسیدن} 12 ماه نو پیامی به رئوس مطالب {زیر} صادر کرد:

” به تماس گرفتن خداوند {بخشنده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان

نوروز بستانی مقدمه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان سوراخ بینی ما ایرانیان است. مدرنیته در داخل اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت، اطاعت به دلیل خداوند در داخل {هر} تحریک کردن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش امیدهای نو در داخل مواجهه همراه خود جهان مادی، دستاوردهای مقدس صدها 12 ماه تمدن است کدام ممکن است همراه خود {پیوند} همراه خود پایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای دیرینه ما، ما را به سوی امری نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر راهنمایی می تنبل. بلند مدت پر جنب و جوش.

مصادف شدن 12 ماه نو، میلاد امید جاودان بشریت، حضرت مهدی (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمزمه های حلول ماه میهمانی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن نو ایرانی در داخل آن خواهد شد روز. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات کار کردن اساسی سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه در این کره خاکی بود. سیگنال الهی ملت سرافراز ایران اسلامی است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن مشکل‌های در دسترس، در داخل راستای تحکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی اقتدار سراسری در داخل فرهنگ سازی‌های مختلف مشکل می‌کنند به همان اندازه باورهای اصیل شخصی را سرلوحه خلق علم، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات اخیر قرار دهند.

مقام معظم مدیریت در داخل فرمایشات نوروزی شخصی بر رویکردهای عامیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوگرایانه تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ارزان را برخی از امتیازات توسعه گروه در داخل قرن اخیر دانستند. متعهد شدن رویکرد سیستم مالی اطلاعات بنیان برای توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر به دلیل مشکل های ارزان به دلیل سوی رئیس ملت ایران، فرآیند ای نویدبخش برای مسئولان، تجار، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی معلمان – حاملان علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات – برای {برنامه ریزی}، اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} است. در داخل بلند مدت ملت

اینجانب شناخته شده به عنوان یکی در میان خادمان مترقی ترین نظام انقلابی – کدام ممکن است همواره برای {حرکت} در مسیر درست حرکت کنید ابزار درسی مقام معظم مدیریت اهتمام ویژه داشته است – سازمانی {حرفه ای} تمیز کردن با رویکرد سیستم مالی اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد راسخ شخصی را گفتن می کنم. در داخل توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت شناخته شده به عنوان نوآورترین دانشکده کارآفرین. همراه خود اتکال به خداوند متعال، علم هیئت آموزشی، مشکل وابستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دانشجویان} شایسته، مشکل خواهم کرد به همان اندازه دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را همچون 12 ماه های قبلی، جدا از ایفای رسالت دانشگاهی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی، تمرین های مترقی نمایم. ، {دانشجویان} مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرین. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری جهاددانشگاهی تمام توان شخصی را در داخل راستای اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل قالب های اطلاعات بنیان آحاد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی {دانشجویان} به {کار} گیرد.

تحریک کردن 12 ماه نو شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن اخیر را به تمامی اساتید، {دانشجویان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان زحمتکش دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جنابعالی علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل الشعاع مقام معظم مدیریت آرزومندم. برای توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایران اسلامی انگشت به انگشت هم دهیم.

سید سعید هاشمی – رئیس دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت

انتهای پیام