شناخته شده به عنوان سرپرست سرپرستی شهرستان زابل منصوب شد


به عنوان سرپرست سرپرستی شهرستان زابل منصوب شد

ایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان طی حکمی به دلیل سوی حسین مدرس خیابانی، ولی فقیه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، حسین سنجرانی شناخته شده به عنوان سرپرست راهنمایی شهرستان زابل منصوب شد.

به گزارش ایسنا، حسین سنجرانی پیش به دلیل این نیز سوابقی همچون راهنمایی شهرستان های سرخس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل محل کار استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را در داخل کارنامه اجرایی شخصی در داخل 12 ماه های فعلی دارد.

انتهای پیام