شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کامل امور کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای ولایتی منصوب شدایسنا/ مازندران طی حکمی به همین دلیل سوی سید محمود حسین پور استاندار مازندران، علی اصغر احمدی شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کامل امور کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای استانداری منصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور رضا علیخانی معاون توافق امور عمرانی استانداری معارفه شد. در داخل

طی حکمی به همین دلیل سوی سیدمحمود حسین پور استاندار مازندران، علی اصغر احمدی شناخته شده به عنوان سرپرست اداره کامل امور کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای استانداری منصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی مراسمی همراه خود حضور رضا علیخانی معاون امور عمرانی استانداری معارفه شد.

معاون توافق امور عمرانی استاندار مازندران بر تمرین روستائیان در داخل زمینه پیشبرد امتیازات عمرانی در داخل روستاها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: روستائیان برای جبران عقب ماندگی ها به مسائل زیرساختی در داخل روستاها کلمه بیشتری داشته باشند.

وی {برنامه ریزی}، راهبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی نیروهای سرزنده در داخل روستاها را فوق العاده حائز {اهمیت} توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اداره کامل امور کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای استانداری نیاز به توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد های روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راستای رشد ارزان، معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را تصمیم گیری کنند. در داخل قرار است به آنها بروند. {مناطق} اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار، {مناطق} کشاورزی مازندران را منصفانه قابلیت ویژه برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم بکارگیری قابلیت های روستاها تاکید کرد.

شایان اشاره کردن است علی اصغر احمدی معاونت نمایندگی مسکن انقلاب اسلامی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل {مدیریت} فاجعه استان مازندران را در داخل کارنامه اجرایی شخصی دارد.

{در این} {مراسم} همراه خود اهدای لوح سپاس به همین دلیل زحمات محمدرضا غلامی در داخل مدت زمان تصدی مدیرکل محل کار امور کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای استانداری احترام شد.

انتهای پیام