به دریافت کرد اولیه قرعه کشی {تلفن همراه} در داخل مخابرات جهان آذربایجان ژاپنی تعلق گرفتایسنا/ آذربایجان ژاپنی دریافت کرد اولیه قرعه کشی {تلفن همراه} آذربایجان ژاپنی همراه خود حضور سرپرست ارتباطات جهان، رئیس حراست، روسای روابط عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترکین {تلفن همراه}، جمعی به همین دلیل {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران کار تجلیل شد.

طی مراسمی جایزه 50 میلیون تومانی به دختر فاطما سرافرازی سیس دریافت کرد قرعه کشی مهر ماه 1400 اهدا شد.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل روابط عادی جهان آذربایجان ژاپنی، در کنار اول به همین دلیل مهر ماه 1400 تا این مرحله 60 مشترک شخصی را اعم به همین دلیل سیم کارت بازی کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد {خرید} {هر} انواع بسته نرم افزاری (تماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترنتی) پرانرژی کرده است. جایزه 50 میلیون تومانی به قید قرعه تعلق خواهد گرفت.

نوک گزارش