«بهمن کشاورز» شناسنامه وکالت ملت است/ {اجازه} اهانت به «آقای حرفه ای حقوقی» را نمی‌دهیم


راه اندازی بنری توهین‌آمیز بر سنگ مزار بهمن کشاورز، به دلیل اقدامات ناخوشایند روزهای جدیدترین است کدام ممکن است مد گروه حقوقی ملت را برافروخته است.

به گزارش ایسنا، {سوم} اردیبهشت ماه 12 ماه ۱۳۹۸، خبر درگذشت بهمن کشاورز حقوقدان {برجسته} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس اسبق کانون وکلای دادگستری وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکودا  بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. مرحوم کشاورز به غیر به دلیل ارائه دهندگان ارزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالیفات حقوقی متعددی کدام ممکن است داشت، به دلیل وفادارترین حقوقدانان به آرمان‌های رسانه بود.

{متاسفانه} چند قبلی زمانی است کدام ممکن است تصاویری در داخل وب های دیجیتال در داخل جاری انگشت به انگشت شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن قرار است بنرهایی همراه خود اهانت به {شخصیت} مرحوم بهمن کشاورز بر روی مزار او می رود راه اندازی شده است. 

«بهمن کشاورز» شناسنامه وکالت کشور است/ اجازه اهانت به «آقای وکیل» را نمی‌دهیم

این ماده چند قبلی روز بعد به دلیل خبر تایید مقررات  تسهیل صدور مجوزهای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار}   به دلیل سوی شورای نگهبان در داخل گذشته تاریخی ۵ اردیبهشت ماه 12 ماه جاری گذشت. 

طبق این مقررات، تصمیم گیری قابلیت برای آزمون گرفتن کارآموز وکالت  {حذف} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون وکلای دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط متخصصان حقوقی، متخصصان مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشاوران} خانوار قوه ‌قضائیه مکلفند سالانه با استفاده از گروه سنجش تمرین ملت نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبانی کدام ممکن است کمتر از هفتاد شانس (۷۰%) {امتیاز} معمولی نمرات عالی شانس (۱%) حائزان بهترینها {امتیاز} را خرید کرده‌اند، شناخته شده به عنوان پذیرفته شده، جهت طی سطوح مقتضی به مرجع صدور مجوز درمورد راه اندازی شد می‌گردند.

نظارت بر اجرای این تبصره به دلیل مقررات فوق برعهده قوه قضائیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه مزبور مکلف است در داخل صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط متخصصان حقوقی، متخصصان مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشاوران} خانوار قوه ‌قضائیه به دلیل برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن قرار است اقدام تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استنکاف به دلیل اجرای این تصمیم خلاف قانون محسوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب به مجازات محرومیت به دلیل حقوق اجتماعی سطح شش ماده ماده (۱۹) مقررات مجازات اسلام محکوم ممکن است.

پس به دلیل پاسخ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد وکلای دادگستری نسبت به تصویب این قابل اعتماد،  تصاویری چاپ شده شده  کدام ممکن است نماد می‌دهد شخص هر دو گروهی همراه خود راه اندازی بنری توهین‌آمیز بر سنگ مزار بهمن کشاورز  به دلیل تایید قالب تسهیل صدور مجوزهای خرید‌وکار در داخل شورای نگهبان اظهار شادمانی کرده‌اند. تخلیه این عکس ها باعث پاسخ عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض گروه حقوقی ملت  شده است.

همراه خود رحلت درک کشاورز، ستون خیمه وکالت فرو افتاد

«بهمن کشاورز» شناسنامه وکالت کشور است/ اجازه اهانت به «آقای وکیل» را نمی‌دهیم

سیدمهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری وسط {در این} باره به ایسنا ذکر شد: بهمن کشاورز در داخل گذشته تاریخی به روز ایران در داخل بخش وکالت، یکی در میان سرشناس ترین وکلای دادگستری بود کدام ممکن است به لحاظ برخورداری به دلیل فضایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصایص نیک {اخلاقی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت قوانین شبیه به عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق {حرفه ای} وکلای دادگستری، به طور منظم به تصویر وکالت ملت تبدیل شد به را انتخاب کنید و انتخاب کنید به «آقای حرفه ای حقوقی» ملقب گردید. درک بهمن کشاورز جدا از آنکه شناخته شده به عنوان عالی حرفه ای حقوقی {حرفه ای} شاخص شناخته می شد، در داخل منطقه حفاظت به دلیل حقوق صنفی وکلای دادگستری نیز پیشتاز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ادوار مختلفی کدام ممکن است نامزد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری بود، همواره همراه خود رأی بالایی مورد اعتقاد وکلای دادگستری قرار می گرفت.

وی یکپارچه داد: مرحوم کشاورز در داخل تشکیل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری نیز موقعیت پررنگی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که {واسطه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جهات متنوع یکی دیگر کدام ممکن است باعث شهرت ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام انتخاب شده ایشان نزد اهالی گروه وکالت ملت بود، در داخل 5 فاصله، تصدی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ملت را نیز شناخته شده به عنوان رئیس همراه خود رأی اعضای هیأت های مدیره کانون های وکلای ملت  بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن ایشان در داخل کسوت ریاست اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست کانون وکلای دادگستری وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در داخل ترکیبی هیأت مدیره ادوار فوق العاده مثبت تجزیه و تحلیل شده است، به نحوی کدام ممکن است همراه خود رحلت درک بهمن کشاورز، به تعبیر آیا بسیاری از حقوقدانان شاخص ملت، ستون خیمه وکالت نیز فرو افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم بهمن کشاورز شناخته شده به عنوان عظیم گروه وکالت ملت، بر راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم بزرگی نیز از اشراف زاده ها داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بین مخالفین خویش نیز به دلیل جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام ویژه ای برخوردار بود.

حجتی ذکر شد: حضور جسورانه ایشان در داخل فضای مطبوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین امتیازات حقوقی به زبان آسان برای عوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل وقایع حقوقی روز با بیرون جهت گیری سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تألیفات بی بها ایشان در داخل بخش های مختلف حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفهای شبیه به وکالت به دلیل او می رود، وکیلی صاحب تذکر ساخته بود کدام ممکن است همراه خود علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه فشرده، امتیازات روز تحت سلطه بر گروه را همراه خود تیزبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل حقوقی مورد واکاوی قرار می داد.

این حقوقدان افزود: همین مشخصه‌ها بود کدام ممکن است پس به دلیل وفات درک، خیل عظیم‌ای به دلیل رجال سیاسی در داخل قوای سه گانه، قضات دادگستری، متخصصان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان حقوقی، {دانشجویان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید {دانشکده} های حقوق را به {مراسم} آلودگی سپاری ایشان رهنمون کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در میان مجلل ترین {مراسم} های تشییع را در داخل ملت رقم زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مراسم} ختم درک نیز آنچنان تحمیل کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عظمت برگزار شد کدام ممکن است مسجد محل برگزاری {مراسم} ختم، پذیرای باند سوگوار ایشان نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدفین درک بهمن کشاورز در داخل قطعه عنوان آوران بهشت زهرای تهران نیز علت محکمی بر جایگاه ویژه درک شناخته شده به عنوان شخص خاص فرهیخته، صاحب قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیلی مبرز است کدام ممکن است میعادگاه مریدان ایشان در کل سالیان دراز خواهد بود، احتمالا.

وی در نهایت ذکر شد: متأسفانه اخیرا عده‌ای کدام ممکن است زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاهی در داخل قبال استدلال‌های درک بهمن کشاورز در داخل زمان حیات در داخل مخالفت همراه خود کاسبی سازی شغل وکالت نداشتند، پس به دلیل تصویب قالب تسهیل همراه خود حضور بر مزار درک به ساحت شایسته ایشان اساعه ادب کردند. کمتر از پیش بینی اینجا است کدام ممکن است در موضوع پاسخ گروه حقوقی ملت به این اقدام سخیف، ماده با بیرون نیاز قالب انتقاد، شیفته دادستان مورد پیگیری قرار گیرد به همان اندازه خدایی ناکرده اقداماتی به دلیل این قبیل در داخل ملت به رویه ای برای اهانت به اساتید فقید در داخل بخش‌های مختلف دوباره کاری نشود.

بهمن کشاورز الگوی اخلاق وکالت است/ {اجازه} توهین نمی‌دهیم

«بهمن کشاورز» شناسنامه وکالت کشور است/ اجازه اهانت به «آقای وکیل» را نمی‌دهیم

عبدالله سمامی نایب رییس کانون وکلای دادگستری وسط معتقد است:  بهمن کشاورز، شناسنامه وکالت در داخل ملت ایران است،  مخصوصاً اگر قرار باشد یا نباشد عالی الگوی دقیق به دلیل وکالت کانون‌های وکلای دادگستری راه اندازی شد کنیم بدیهی است اولیه نفر مرحوم درک کشاورز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها ایشان در داخل کسوت ریاست کانون وکلای دادگستری وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکودا  را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط همراه خود رسانه ها فقط درخشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهود است. 

وی یکپارچه داد: مرحوم کشاورز در داخل مسکن شخصی مساله مبهمی {نداشت}، دارای اصالت خانوادگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید  در داخل خصوص رعایت شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شئونات وکالت دادگستری فوق العاده مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به نظامات کانون های متخصصان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به حرفه ای حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکلای دادگستری، فوق العاده همراه خود بی انصافی برخورد می‌کرد. آیا بسیاری از متخصصان حقوقی  ایشان را شناخته شده به عنوان  الگوی اخلاق وکالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص حرفه ای حقوقی ملت جمهوری اسلامی ایران قبول دارند. 

سمامی افزود: در داخل خصوص بحث و جدال بی احترامی کدام ممکن است پس به دلیل تصویب قالب تسهیل صدور در میان مجوزها در داخل مجلس شورای اسلامی،  اهانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی احترامی کدام ممکن است شیفته معدود کسی معلوم‌الحال صورت گرفت؛  اسوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم  را انتخاب کنید و انتخاب کنید  سردمدار در دسترس بودن وکالت آقای بهمن کشاورز را اصولاً  مطمئن  را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایان کرد.  حتی برای افرادی که داده ها فراوان در موضوع او می رود نداشتند، این امر باعث شد کدام ممکن است تذکر قرار است به آنها بروند را هم اصولاً جلب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفات {اخلاقی} ایشان را اصولاً دنبال کنند.

این حرفه ای حقوقی دادگستری تصریح کرد: ضمن اینکه بی احترامی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهانت به افرادی که دستشان به دلیل این دنیا خواستن است، هم خلاف قانون محسوب می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نیاز به مجازات داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات شوند؛ بنده معتقدم آن قرار است  {افرادی که} حتی همراه خود تصویب قالب تسهیل شاد شدند کدام ممکن است از یک راه یا روش دیگر ورودشان در داخل منطقه وکالت آسان تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل تر شده است،  قرار است به آنها بروند هم بدیهی است به خودشان بسیار {اجازه} این اهانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین را به {کسی که} اسوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی وکالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی که} خودشان بسیار تعیین دارند بلند مدت ای را {در این} زمینه فراهم کنند، منتفی می تدریجی.

وی در نهایت تاکید کرد: حقوقدانان ملت ما هم  همراه خود این حرکت قبیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند دیگری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را محکوم می‌کنند. این امر نماد‌دهنده اینجا است کدام ممکن است انواع فوق العاده یک زمان کوتاه {که نمی شود} اسمشان را حتی حقوقدان هر دو حقوق خوان دانست،  همراه خود دشمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصومت در داخل قبال کانون های متخصصان حقوقی انگشت به این اقدام قبیح زدند. بدیهی است کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر اطراف ملت همراه خود این امر برخورد قابل اعتماد خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {اجازه} را به هیچ شخصی نمی دهیم کدام ممکن است به اقامت هر دو بی فایده وکلای دادگستری در داخل ملت ما توهین تدریجی. 

انتهای پیام