تقویت به زودی زخم همراه خود پشتیبانی سایه های ظریف به آفتاباحتمالاً خوب اسباب بازی نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل کاشت کدام ممکن است به همین دلیل سایه‌های ظریف به آفتاب استفاده بیشتر از می‌تدریجی، راهی پیدا کند به تقویت به زودی‌تر زخم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین {درد} پشتیبانی تدریجی.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل نیواطلس، دانشجویان همراه خود بهره مندی از مزایای لایه‌های فوق العاده نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه‌هایی کدام ممکن است معمولاً در داخل صنایع غذایی مورد استفاده بیشتر از قرار می‌گیرند، اسباب بازی کاشتنی ساخته‌اند کدام ممکن است می‌تواند نورون‌ها را برای {سرعت} بخشیدن به تقویت زخم تحریک تدریجی. این فناوری سرزنده شده همراه خود آفتاب، تخصصی ایجاد می کند اولیه تحقیق آزمایشگاهی در داخل سبک شخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، اسباب بازی جدیدی را برای بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سیستم عصبی {ارائه می دهد}.

بهره مندی از مزایای شبیه سازی های {الکتریکی} برای {درمان} اعصاب {آسیب} دیده {راهی} برای {درمان} {درد} هر دو تسریع تقویت زخم در داخل صورت {آسیب} است. بعضی از اینها {درمان} معمولاً همراه خود معنی‌های تهاجمی مشارکت در می‌شود تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد الکترودهایی برای مشارکت در تحریک {الکتریکی} کاشته می‌شوند، با این وجود دانشجویان در داخل جاری توسعه امیدوارکننده‌ای در داخل جهت بهبود معنی‌های گزینه جایگزین برای هستند.

رویکردهای بیشتر مدل جای می دهد بهره مندی از مزایای الکترودهای نرمتر در مقابل الکترودهای سکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی کدام ممکن است {در حال حاضر} مورد استفاده بیشتر از قرار می گیرند، ایمپلنت های قابل رفع کدام ممکن است 2 هفته تحریک ادامه دار را فراهم کردن می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای کمربند مانندی کدام ممکن است در اطراف مثانه می پیچند به همان اندازه انجام اندام را ترمیم کنند. گروهی به همین دلیل محققان TU Graz در داخل اتریش، دانشکده زاگرب در داخل کرواسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه فناوری اروپای مرکزی (CEITEC) بهترین راه یکی دیگر برای دسترسی به این عملکرد فراهم کردن کرده‌اند، بهره مندی از مزایای سایه‌هایی تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد به همین دلیل سایه‌های ظریف به آفتاب استفاده بیشتر از می‌شود.

{در این} تعهد، محققان به همین دلیل سایه‌هایی برای تشکیل خوب لایه نازک شبیه ویفر استفاده بیشتر از کردند کدام ممکن است تنها واقعی چند قبلی نانومتر ضخامت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند آفتاب را به موارد {الکتریکی} بازسازی تدریجی. مکانیسم مشابهی در داخل وسط سلول های عکس ولتایی آلی ممکن است وجود داشته باشد. سلول ها همراه خود موقعیت قرار دادن نورون ها روی خوب لایه نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} پیشرفت به قرار است به آنها بروند، همراه خود تأمین تکانه های {الکتریکی} به موارد {الکتریکی} {پاسخ} می دهند.

محققان در داخل تحقیق آزمایشگاهی نماد اطلاعات‌اند کدام ممکن است نورون‌هایی کدام ممکن است روی خوب لایه نازک پیشرفت می‌کنند می‌توانند مشتاق در مورد فلاش‌های آفتاب تحریک شوند به همان اندازه {کار} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورون‌های {مجاور} را تحریک کنند. سبک آفتاب زرشکی مورد استفاده بیشتر از احتمالاً با بیرون راه اندازی {آسیب} به اعماق بدن ما تأثیر می گذارد تدریجی. با این وجود، لایه های رنگدانه به خوبی مشتاق در مورد سلول های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانی تحمل می شوند.

ترزا رنمولر، یکی در همه محققان این تعهد اظهار داشت: برخلاف معنی‌های تحریک {الکتریکی} استاندارد کدام ممکن است با استفاده از الکترودهای فلزی مشارکت در می‌شود، لایه‌های {رنگی} ما بهترین راه فقط جدیدی را برای هیجان انگیز نورون‌ها نماد می‌دهند.

محققان کاربردهای بدون شک این فناوری را به تفصیل رئوس مطالب می دهند. این فناوری حتی می تواند احتمالاً پتانسیل ویژه ای در داخل {درمان} {آسیب} های از حداکثر مغزی داشته باشد یا نباشد. در داخل بعضی از اینها کاربرد می توان خوب لایه نازک روی بدن ما اعمال کرد به همان اندازه به همین دلیل در حال مرگ سلول های عصبی توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو خوب شدن را تقویت بخشد. این فناوری حتی می تواند می‌تواند برای {درمان} {آسیب}‌های عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین دردهای نه برای استفاده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه برای کنار هم قرار دادن‌سازی آن خواهد شد مورد استفاده قرار گیرد پزشکی نیاز به کارهایی مشارکت در شود، دانشجویان معتقدند کدام ممکن است اولیه لایه‌ها می‌توانند ظرف 2 12 ماه بلند مدت در داخل بدن ما کاشته شوند.

این یادگیری در داخل روزنامه Advanced Materials Technologies آشکار شد.

انتهای پیام