بهار 1402; مهلت بسته شدن آزادراه تهران – شمالمدیرعامل تصویر بهبود زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های حمل‌ونقل ملت کسب اطلاعات در مورد زمان بهره‌برداری اجتناب کرده اند آزادراه تهران – آزادراه شمالی ذکر شد: در جدا خصوصی تدابیر امنیتی، این آذرده به شبیه به اندازه بهار سال 1402 تحمل محافظت بازدید کنندگان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، ماموریت آزادراه تهران – شمال در سال نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه به تصویب شورای برتر ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات اجرایی آن اجتناب کرده اند سال نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش اذیت کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون فازهای اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم این محور بزرگراهی به اندازه 32 کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 کیلومتر نوک دادن شده است. باز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری استفاده هستند. . اجتناب کرده اند فاز دوم این آزادراه، تونل البرز شناخته شده چون تمدید شده ترین تونل ملت به اندازه بیش اجتناب کرده اند شش کیلومتر ایجاد شد. پس اجتناب کرده اند اتمام فاز دوم، فاز سوم آزادراه تهران-شمال کدام ممکن است همچنان ادامه دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند پل زنگوله ابتدای استان مازندران آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اندازه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت کیلومتر آسیب دیده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چهارراه دشت نظیر به فاز چهارم این آزادراه متصل تبدیل می تواند باشد.

این در حالی است کدام ممکن است باند غربی قلمرو این 2 آزادراه تهران – شمال هم اکنون سطوح پایانی خصوصی را طی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا شده در جدا خصوصی ورود خودت را پیدا کن به دارایی ها اعتباری به شبیه به اندازه نوک سال مالی 1401 جدا هم توصیه استفاده تبدیل می تواند باشد. عملیات اجرایی کمربندی شرقی به شبیه به اندازه نوک سال مالی 1402 جدا هم توصیه استفاده تبدیل می تواند باشد.

پیروز فتاح رئیس بنیاد مصطفان چندی پیش کسب اطلاعات در مورد پیشرفت آزادراه تهران – شمال تصدیق شد: قطعه دوم آزادراه تهران – شمال به 89 نسبت پیشرفت فیزیکی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت فیزیکی کل محدوده شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی می کنیم. کدام ممکن است در جدا خصوصی تامین مالی ظرف سه سال زمان بیش از حد درست ممکن است.

در همین راستا خیرالله خادمی – مدیرعامل زیرساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود زیرساخت های بار ملت – در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد زمان استفاده اجتناب کرده اند آزادراه تهران – شمال ذکر شد: عملیات اجرایی این آزادراه به شبیه به اندازه نوک سال جاری به اتمام می رسد. سال است، در جدا خصوصی این جاری اقدامات امنیتی درمورد به توجه اندازها کنترلی، روشنایی تونل ها، جت فن هایی کدام ممکن است باید در تونل ها نصب شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های خوب به سختی زمان بر است.

وی آسیب دیده نشده داد: بعد از همه استفاده با مرحله این اقدامات امکان پذیر است در جدا خصوصی این جاری تامین امنیت بعدی درهم آمدن است زمان بیشتری است. ما امتحان شده می کنیم به شبیه به اندازه نوک سال این کار را انجام دهیم، در جدا خصوصی این جاری نمی دانیم کدام ممکن است خواه هر دو 9 می توانیم این آزادراه را در دوره در بین زیر بازدید کنندگان بگذاریم هر دو خیر.

مدیرعامل تصویر بهبود زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیربناهای حمل‌ونقل ملت در پاسخ به اینکه خواه هر دو 9 این پیست به شبیه به اندازه بهار 1402 برای افراد قابل استفاده می‌شود، ذکر شد: حتی بالقوه است به شبیه به اندازه نوک سال این اتفاق بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم به شبیه به اندازه نوک سال ساده اجتناب کرده اند این جاده حرکت کنیم. بهمن ماه در جدا خصوصی این جاری کار نصب زمان بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خریدهای می خواست برای آن انجام شود کدام ممکن است نقدینگی a باشکوه بالایی می طلبد.

انتهای پیام