بهار گزینه ها در داخل ماه مبارک رمضان – اسناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین شماره هفته نامه حزب الله چاپ شده شد.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} محل کار نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای «سخن هفتا»، این شماره به همین دلیل جاده حزب الله در نقطه از ماه مبارک رمضان همراه خود عنوان «بهار گزینه ها در داخل رمضان» ر.ک. بهترین راه هایی برای بهره مندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام بالاتر به همین دلیل این شانس ها. ماه خوشی داشت.

حزب الله در داخل پیام هفتگی شخصی همراه خود عنوان «همدلی، رمز توسعه، کلید امکانات» برای بررسی {اهمیت} وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه باشید فعلی مقام معظم مدیریت بر این ماده موضوع داشت.

شماره این هفته بازو جاده روح القدس حزب الله به شهید مدافع حرم سید جمال الرضی اختصاص دارد.

برای دانلود این {نسخه} به همین دلیل محتوای متنی حزب الله همین جا فشار کنید.

انتهای پیام