بهادری جهرمی: اصلاح در داخل تجارت {خودرو} {امکان پذیر است}سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ذکر شد: اقدامات اجرا شده در داخل 200 روز اول پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} به خوبی نمایشگاه ها کدام ممکن است تغییر در داخل تجارت {خودرو} همراه خود {مدیریت} جهادی فقط {امکان پذیر است}.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در داخل حساب کاربری شخصی در داخل توییتر نوشت: به دلیل حدود 170 هزار خودروی {معیوب} ذخیره شده است در داخل منطقه پارکینگ خودروسازان در داخل ابتدای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اخیر، بیش به دلیل 80 هزار اسباب بازی تا به امروز پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه شده است.

اقدامات اجرا شده {در این} 200 روز به خوبی نمایشگاه ها کدام ممکن است اصلاح تجارت {خودرو} همراه خود {مدیریت} جهادی فقط {امکان پذیر است}.

انتهای پیام