بهادری جهرمی: اجرای قالب اصلاح مالی مقداری اجتناب کرده اند تورم را کاهش می دهدسخنگوی افسران در جدا خصوصی از محسوس اینکه قطعا بخشی اجتناب کرده اند تورم سالانه در جدا خصوصی اجرای قالب اصلاح مالی سوخت می گیرد، اظهار داشت: افسران قالب اصلاحات مالی را برای کاهش تورم اجرا کرد به شبیه به اندازه امیدواریم در بلندمدت مقداری اجتناب کرده اند تورم کاهش یابد. .

علی بهادری جهرمی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی خبرنگار ایسنا، دانستن درباره افزایش قیمت متنوع از موارد دسترس در بازار، اظهار کرد: 2 موضوع داریم یکی تورم سالانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس افزایش قیمت ها به دلیل برای اجرای اصلاحات مالی افسران. قالب. والدین سال هاست کدام ممکن است تورم سالانه را در ملت درک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تورم باعث تورم سالانه شده است. یکی اجتناب کرده اند از ملزومات اصلاحات مالی افسران این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است شبیه به تورمی را کدام ممکن است تعدادی از سالی است در جدا خصوصی آن روبه رو بودیم اساس کن شود.

وی یکپارچه داد: تورم سال قبلی بالای چهل نسبت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش این تورم قالب اصلاح مالی را اجرا کردیم کدام ممکن است امیدواریم در بلندمدت مقداری اجتناب کرده اند این تورم کاسته شود، در جدا خصوصی این جاری به هر طریقی این تورم در جاری حاضر موجود است. باید در بلندمدت اجرا شود.» محافظت اصلاحی آن را نابود کرد.

سخنگوی افسران در جدا خصوصی از محسوس اینکه تورم سالانه بر قیمت همه موارد تاثیرگذار است، اظهار داشت: تورم یعنی هر سال همه موارد پرهزینه می شوند. این تورم بیماری مزمنی است کدام ممکن است سال هاست در ملت ما موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی وجود این بیماری مزمن افسران قالب اصلاح مالی افسران را اذیت کردن کرده است. بر ایده ادعا کردن موسسه مالی مرکزی، تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۰۰ برابر در جدا خصوصی ۲.۵۹ نسبت بوده است کدام ممکن است اگر جلوی آن گرفته نمی شد، معلوم نبود تورم سالانه ۴۰ نسبت چقدر بود.

بهادری جهرمی در تمدید شده مدت در جدا خصوصی اشاره به اجرای قالب اصلاح مالی افسران اظهار داشت: پیش اجتناب کرده اند این یارانه به واردکننده معایبی اجتناب کرده اند جمله تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی داشت، اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کدام ممکن است قیمت 4 کالای اساسی اصلاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای قیمت 4 کالای اساسی اصلاح شد. اقلام متاثر اجتناب کرده اند این امر قطعا در جدا خصوصی اجرای قالب اصلاح مالی مقداری اجتناب کرده اند تورم سالانه سوخت می گیرد 9 صفر کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن به دلیل برای تخصیص نادرست یارانه ها بوده است برابر لبنیات هر دو تخم مرغ در جدا خصوصی اجرای قالب سوخت می گیرد. قالب اصلاحات مالی

انتهای پیام/