بندرعباس، زلزله 4.4، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاخت همراه خود پایین آرزه .1، رزیدنددر داخل هفتا گزدته، الوا بیر، زمینلرزایی بیگ بازرگایی ۴.۴ در داخل بندرعباس آستان هرمزگان در داخل آلاشت آستان مازندران نز زلزلحی به بازرگایی ۴.۱ رخ داد.

به گزارش ایسنا، بندر مقام آستان هرمزگان در داخل روز سه شنبه 17 اسفندماه همراه خود زلزلایی همراه خود بازرگایی 4.3 رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر علی بیت الله سرپرست قلب ارزیابی زلزله فاز بهترین راه، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرازی در داخل پول خارجی امینل احتمالات بروز زلزله برابر همراه خود زلزله است. 4 مورخ 13/12/1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله 4 مورخ 10/9/1400 درهم سمتی کدام ممکن است قطعه پایین لرزه سازنده است، زلزله 4.2، بندر مقام، عمق خ.

بعلاوه سرزمین آلاشت مازندران همراه خود زلزلهای بازرگای 1/4 متر عمق 9 کیلومتر به همان اندازه رازید. بیت الله دانستن درباره در داخل زمینلارزه به شمال کلان شهر فیروزکوه بهترین راه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان اوریم به اندازه 65 کیلومتر جانمایی جهت نزدیکی سطح قلب آنه، احتمالات دادده میزلیمزلیشمیشدیرشیمدغ.

زلزالا ۴.۴ بندرعباس آستان هرمزگان به همین دلیل دگر زمینلارزا های حیاتی هفت گزده آست. عناصر زمینلرزه

اسفنج شنبه 14

سد دوزن گلستان زلزلایی بازرگایی 3.6 کیلومتر عمق 10 کیلومتر همراه خود ریل راسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانن راه اندازی شده 16 کیلومتر 28 کیلومتر نود خاندوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 32 کیلومتر استانبودشت.

زلزله آستان کرمان 2.8 ریشتر، زلزله خمینی، زلزله اصفهان 2.5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامغان آستان سمنان زلزله 2.8 ریشتری کدام ممکن است رسید تایید شد.

خوست، فارس، همراه خود زلزلایی، بازرگایی، 3.4 کیلومتر، عمق 18 کیلومتری رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون، 27 کیلومتری خشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 33 کیلومتری جدا، تخته فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 کیلومتری برای 2 واحد استان بوشهر.

تصمیم گیری در مورد آستان کردستان زلزله همراه خود عمق 3.5 کیلومتر عمق 7 کیلومتری عالی فاصله روزی تخصص کردها این کانن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسیر} 20 کیلومتری شوش 22 کیلومتری سراواد کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 کیلومتر.

دریاهای آستان فارس پایین لرزایی به بازرگایی 3.4 عمق 7 کیلومتر، رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون، 32 کیلومتر درز، 49 کیلومتری مزایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 52 کیلومتری دوبرجی کدام ممکن است استانبوده در داخل آن قرار است قرار دارد.

زلزله 3. 4

اسفنج آکشنبه 15

هجدک آستان کرمان همراه خود زمینلرزی به بازرگای 3.3 عمق 10 کیلومتر، پایین رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانن، 28 کیلومتر، هجدک 38 کیلومتر، چترود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 45 کیلومتر.

دار صالح آباد آستان ایلام زلزالا 2.8 رخ داد.

دوشنبه 16 اسفند.

خرمشهر، آستان خوزستان، بازمینلرزایی، به بزرگی، 3.6 کیلومتر، عمق 14 کیلومتر، پایین، رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون، 36 کیلومتر، خرمشهر، 39 کیلومتر، شادگان، خوزستان، 43 کیلومتر، عراق.

دار علمرودشت آستان فارس زلزالا 2.8 رخ داد.

سه شنبه 17 اسفنج

قاین آستان خراسان جنوبی همراه خود زلزله 2.5 شعیشا آستان کردستان 2.8 صحنه صحنه آستان کرمانشاه همراه خود زلزله 2.7 راور آستان کرمان همراه خود زلزله 2.9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان آباد سمنان همراه خود زلزله. ، 2.8.

فرسفج آستان همدان همراه خود زمینلرزایی به بازرگای 3.4 عمق 6 کیلومتر برای رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 کیلومتر برای فرسفج، 13 کیلومتر برای فیروزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 کیلومتر برای برزول آستان همدان گازارش.

بندر مقام آستان هرمزگان همراه خود زلزالهای به بذرگی 4.3 متر عمق 12 کیلومتر به همان اندازه رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 25 کیلومتری بندرمقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 کیلومتری پارسیان آستان هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 28 کیلومتری فارس.

چهارشنبه 18 اسفند

بندرعباس آستان هرمزگان زمینلرزایی به بازرگایی ۴/۴ عمق ۱۸ کیلومتر تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانن کدام ممکن است ۲۹ کیلومتر به همین دلیل بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ کیلومتر به همین دلیل قادی چی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ کیلومتر به همین دلیل فینشچهدار. پایین لرزه 2.9 {اونس} دگر رخدادهای لرزی کدام ممکن است جهان بوده آست است.

معاصر آباد، آستان کرمانشاه، همراه خود زلزلی، بازرگایی، 3.2 کیلومتر، عمق 8 کیلومتر، برای رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون 18 کیلومتر برای معاصر آباد، 23 کیلومتر برای گوانرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 کیلومتر برای کوزران استانبول است.

فاریاب آستان کرمان همراه خود زلزلایی به بازرگایی 3.2 لارازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون به درهم 12 کیلومتری فاریاب آستان کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 43 کیلومتری زیارتالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 88 کیلومتری سرگیز آستان هرمزگان گذرش.

5 شنبه 19 اسفند

آلاشت آستان مازندران همراه خود زلزلهای به بازرگای ۴.۱ متر، عمق ۹ کیلومتر، پایین به همان اندازه رازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون ۱۱ کیلومتر است.

راور آستان کرمان زمینلرزایی به بازرگایی 3.3 کیلومتر عمق 10 کیلومتر رخ داد کدام ممکن است کانون 61 کیلومتر 81 کیلومتر هجدک 97 کیلومتر

فارس استانبول، بازمینلرزایی، بازرگایی، 3.8، رازید کدام ممکن است، عمق 10 کیلومتری.

سنخواست، آستان خراسان، شمال پایین لرزه 2.8 آن قرار است رسید {مستقر} شد.

جمعه 20 اسفنج

قامت جیرنده آستان گیلان 2.6، صحنه آستان کرمانشاه تا حدودی 2.7، مهران عیلام تا حدودی 2.7، نصرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنابد آستان خراسان رضوی 2.5 کیلومتر تثبیت شدند.

PIAM END