بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی گیلان در گرو انبساط باروری استایسنا/ گیلان سرپرست معاونت علوم بهداشتی گیلان در جدا خصوصی تاکید بر ملاحظه روزافزون اجتناب کرده اند فاجعه جمعیتی کدام ممکن است گیلان دچار آن شده است، ذکر شد: بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی گیلان در گرو جوان بودن باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط نرخ باروری استان است.

دکتر. اسماعیل نورصالحی در نشست اطلاع رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش راه اندازی وسط بهداشت آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان کدام ممکن است در جدا خصوصی حضور مشاوران در مدیریت این حوزه برگزار شد، تصدیق شد: نجات هویت گیلان نیازمند ملاحظه -افزایش اقدامات برای فرزندآوری است.

وی در جدا خصوصی تاکید بر لزوم ملاحظه بخشی نسبت به فاجعه جمعیتی کدام ممکن است گیلان دچار آن شده است، افزود: بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی گیلان در سال های زمان بیش از حد در گرو جوان بودن باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش باروری در استان از آن به بعد است صحبت می کنیم است.

رئیس حوزه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته است با دانشکده علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان بودن باند یکی اجتناب کرده اند شئون همه تیم ها در سلامت دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله باشد.

نورصالحی خاطرنشان کرد: باید در جدا خصوصی هم به انبساط کودکان استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروری خانواده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوج های جوان کمک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت اطلاع رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه بخشی به بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی گیلان گام برداریم.

وی بر لزوم آگاه سازی افراد برای جوان سازی باند تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: افراد مرتب شده هویت گیلان نسبت به آسیب های کاهش باروری در زمان بیش از حد استان ملاحظه داشته باشند.

انتهای پیام/