بزرگراه مجتمع بندری ناگین سال آینده به استفاده از می رسدایسنا/ بوشر استاندار بوشهر اظهار داشت: بزرگراه مجتمع بندری نگین کدام ممکن است هم اکنون 30 نسبت پیشرفت فیزیکی دارد فروردین ماه سال آینده به استفاده از می رسد.

احمد محمدی زاده روز جمعه در جو بازدید اجتناب کرده اند مجتمع بزرگراه ای بندر نگین تصدیق شد: این بزرگراه به اندازه 9.5 کیلومتر یکی اجتناب کرده اند راه های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون 30 نسبت پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اجتناب کرده اند بالا دادن مسیر بندر نگین بوشهر به شبیه به اندازه منصفانه سال آینده خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این مسیر در جدا خصوصی امتحان شده اداره کل بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی استان بوشهر در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تامین اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های مداوم پیش دهانه بینی دارم. سال آینده به استفاده از می رسد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: پل عظیم مجموعه نگین به اندازه صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 متر است کدام ممکن است ایجاد این مسیر موقعیت مهمی در انبساط جزیره نگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد وسایل نقلیه های با استاندارد حرفه ای دارد.

محمدی زاده اظهار داشت: مجتمع بندری ناگین یکی اجتناب کرده اند ماموریت های ارزشمند در بخش بندر بوشهر است کدام ممکن است پیش دهانه بینی می رود مسئولان مربوطه همپوشانی اجباری را برای افزایش این ماموریت داشته باشند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، وی ادای احترام به شد: برای انبساط اقتصاد دریامحور اولین گام انبساط زیرساخت های مختلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع بندری نگین در این زمینه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شده است. ملاحظه.

انتهای پیام