برگزیدگان سی و دومین جشنوارا ایمتنان در سیستان و بلوچستان معرفتی شادند.ایسنا/ سیستان و بلوچستان به مناسبت اعیاد شعبانیه با حضور داود شهرکی معاون اقتصادی، غرفه و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، برگزیدگان سی و دومین جشنوارا، از استاد استان معرفتی تشکر و قدردانی شد. قدردانی هستند.

نوشته گزارش ایسنا; دستیار آقای همنگی، امور اقتصادی، مستقل، مراسم هدیه کجاست: اولویت من کار در کشور و کار است و به سمت اقتصاد عملیاتی گرایش دارند.

داود شهرکی افزود: دو مدیر آستان بیاد در شرایطی که شرایط خلاقانه گوانان و دستاورد کردهای سیستان و بلوچستان به سمت بساد کشیده شد، به موضوع اقتصاد و سود پرداختند.

ما پرچماردن هستیم، وضعیت اقتصادی و عملیاتی بالا در سیستان و بلوچستان، یک خط نشان می دهد: آستان قطب شیلات کوشور آست و 30 تا 40 درصاد نیاز کوشور درین حوزه را بیمه می کیند.

یاور هماهنگی امور اقتصادی استاندارد بیانیه کرد: 15 دکتر نیاز کاشور، حوزه شیمیایی و زهر کشاورزی و همچنین، 80 دکتر تور ماهیگیری، کاشور، ها سیستان و بلوچستان، دار در حوزه تامین می.

شهرکی به عنوان ره اندازی 3 پاسارگاه مرزی مشترک با کاشور پاکستان دار اینداه یعنی نازدیک اخبار داد و هدیه: اینجا پازارچا کجاست فقط مرزنان مجوز فعالیت هستند و موضوع پایانگر نگاه مرژن کجاست و مورد استفاده اقتصاد

وی افزود: مهمات فلزی، استان در کشور، مشابه استفاده از میتوند، نیروی کار و موتور اقتصاد و اشتغال قوی است.

سرپاست اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان که مراسم تحفه: هدف برگیزاری جشنواره شکر انگیژ بخشی و وابستگی به افرینی و ارتقای همدلی. در دانشگاه کار و تلاش و نسل، و خلقت رشدی و رشدی زمینه خالق، ابتکاری و حکاکی عفرین، تأثیر نخبگان نخبگان دانشگاه کار و تولید در رود، گسترش آستان و کوشور آست.

حامد آرامش ایظهر دشت: در باز زمانی، انتصاب شده بری ثابت، نعم در سی و دومین جشنوارا استانی، سپاس کارگران، گرو هی کار و وحید کار نامونا، سیستان و بلوچستان. مجموعا 720 پروپوزال سها بخش صنعت خدمات و كشاورزی نمنوسی كارند.

ما اوزود: عدد 555 کجاست، تفریق جامع 469 کارگر، 36 گرم کار و 50 یک کار طیید شدند.

دبر کارگروه متخصص کار آستان آدام داد: «پسا برگیزاری تعداد جلسات به تعداد نفرات به تعداد نفرات به تعداد نفرات به تعداد نفرات. از مردم، به تعداد افراد حاضر در میدان، برای زمانی که مطرح شدند.

PIAM END