برگزاری اتاق سخنرانی به صورت حضوری به شرط تقویت وضعیت امور کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور اقتصادی دانشکدهقائم مقام دانشکده تجاری خواجه نصیرالدین طوسی نزدیک به طرح های آموزشی این دانشکده در داخل 12 ماه اخیر اظهار داشت: در داخل 12 ماه 1401 اگر کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت امور اقتصادی دانشکده {اجازه} دهد، حتما گروه های دانشگاهی برگزار خواهیم کرد. . به صورت حضوری.”

دکتر علیرضا صالحی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، همراه خود مقوله ای این مطلب اظهار داشت: در داخل 12 ماه اخیر حیاتی ترین نرم افزار دانشگاهی دانشکده تجاری خواجه نصیرالدین طوسی، برگزاری اتاق سخنرانی به صورت حضوری است. {در این} راستا اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات اجباری برای برگزاری گروه های کارشناسی به صورت حضوری اجرا شده به همان اندازه منصفانه سری به دلیل وارد کنید های اتاق سخنرانی به صورت حضوری به اشتراک گذاشته شود، تمهیدات اجباری را {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} های اجباری مشارکت در می تواند باشد.

ناصرالدین طوسی معاون دانشکده تجاری خواجه همراه خود مقوله ای اینکه حتی در داخل ایام کرونا گروه های آزمایشگاهی برای مقاطع کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری برگزار شد، اظهار داشت: در موضوع لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، این اتاق سخنرانی برگزار شد. به چند مورد آخر فاز قطع شد.در داخل روز به دلیل بهترین راه در اطراف ورزش های اجتماعی رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت کرد.به همان اندازه اواخر 12 ماه 1400 در مدرسه.چون نمی توان تحقیقات را متوقف کرد.در واقع به دلیل ابتدای شیوع کرونا تحقیقات در داخل خواجه نصیراللّه مشارکت در شد. دانشکده تجاری ایمان الطوسی تعطیل نشده است.

وی شکسته نشده داد: در موضوع {برنامه ریزی} های اجرا شده امیدواریم کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {شرایط} در داخل 12 ماه اخیر به ما این فرصت را بدهد کدام ممکن است نرم افزار هایی را کدام ممکن است فکر ایم تحمیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها واقعی برای منصفانه وارد کنید در داخل اتاق سخنرانی نمایندگی کنیم، در واقع همراه خود وارد کنید هایی برخاستن کنیم. چنین اقدامی مشروط به تقویت وضعیت امور کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت وضعیت امور اقتصادی دانشکده است.

معاون دانشگاهی دانشکده تجاری خواجه نصیرالدین نزدیک به فراهم کردن تمرین مختلط {در این} دانشکده افزود: نرم افزار ای برای برگزاری گروه های حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال {نداریم}. دانشکده .اما چه زمانی اسبابک ها کرونری {اجازه} نداد، ممکن است علاوه بر این فراوان به دلیل پذیرفته شدگان را حضوری {دعوت} کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی به دلیل {دانشجویان} محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر محلی را راه اندازی شد کنیم.علت ایجاد این امر اینجا است کدام ممکن است می دانیم تمرین دیجیتال در داخل جاری تخصص است. به مقیاس عقب آموزش اطلاعات آموزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان واقعاً احساس می کنیم کدام ممکن است افت تحصیلی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل علت ایجاد برای گروه آموزشی از هر نظرً مثبت نمی دانیم کدام ممکن است تمرین مختلط را دنبال کنند.

وی اظهار داشت: هیچ کاری برای به مقیاس عقب کیفیت بالا تمرین نمی توان مشارکت در داد. چون منصفانه تمرین پیش اعتقاد است، یک بار دیگر بررسی کنید. در واقع این {کار} را در داخل هیچ جای دنیا نمی توان مشارکت در داد. در داخل غرب هم {نمی توانند} بگویند کدام ممکن است می توانند این به مقیاس عقب کیفیت بالا تمرین را جبران کنند.

دکتر صالحی عجیب ترین سطح نقطه ضعف تمرین دیجیتال را «افت کیفیت بالا تمرین» عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقی سازی داد: در واقع نیاز به اظهار داشت کدام ممکن است این افت کیفیت بالا تمرین به ساده مختص فراوان به دلیل دانشمندان است. چون دانشجویی ممکن است درس بخواند با بیرون اجبار این {کار} را مشارکت در می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش درس می خواند.

وی در طولانی مدت نزدیک به عوامل قوت تمرین دیجیتال خاطرنشان کرد: تمرین دیجیتال در داخل {مدیریت} {بهینه} دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده تحصیل در داخل {شرایط} زحمت کش کرونری متمایز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دانشجویان} مجاز پرونده شناسایی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شهرستان بوده اند. ممکن است این شانس را داشتند کدام ممکن است به دلیل بهترین راه در اطراف شکسته نشده تحصیل دهند.”

انتهای پیام