برگزاری مانور فنی امنیت اردوی امام علی (ع) فارسایسنا/ فارس سرپرست تصویر بنزین استان فارس اجتناب کرده اند برگزاری رزمایش هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت ساعته مشترک امنیت فنی در پایگاه امام علی (ع) خبر داد.

علی اکبر میدانشاهی به تشریح برخی اجتناب کرده اند عناوین این رزمایش تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: محورهای بی نظیر این رزمایش کدام ممکن است در جدا خصوصی مشارکت بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراجا برگزار شد، بر مقدمه مبانی ایمنی اجتناب کرده اند خصوصی، مراقبت اجتناب کرده اند خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانور فرماندهی بود. پست.

به گزارش تصویر بنزین پدر میدانشاهی، این رزمایش اجتناب کرده اند سوی شورای امنیت سراسری، قرارگاه خاتم الانبیاء، سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی: ادارات بنزین شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردان 798 در گردان هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 بیت المقدس ادعا کردن شد.

میدان شاهی در بخشی تولید عکس اجتناب کرده اند سخنان خصوصی به گستره برگزاری این رزمایش در درجه تصویر تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: واحدهای HSE، کمک، تعمیرات، ابزار از محسوس، مخابرات، IT، ابعاد گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out بنزین، GIS، بار، کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی. خدمه فنی بازی را تشکیل داد.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند مشارکت فشرده تمامی بخش های تصویر بنزین استان در این رزمایش خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به اهمیت برگزاری این رزمایش هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت ساعته، تمامی بخش ها اعم اجتناب کرده اند مدیرعامل، معاونت عملیات، معاونت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی، معاونت مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا، بسیج، حراست، HSE، استفاده اجتناب کرده اند امکانات استان ها، استفاده اجتناب کرده اند شهرها، فناوری داده ها، مخابرات، سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out، روابط بسته شدن، بار، کالا، معاینه فنی، مبانی، GIS، مقاوم سازی، نیروی انسانی، ارائه دهندگان اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … آنها فعالانه در همگامی در جدا خصوصی این بازی تصویر کردند.

سرپرست تصویر بنزین استان فارس در یکپارچه در جدا خصوصی تقدیر اجتناب کرده اند نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکاناتی کدام ممکن است زمینه ساز ارتقای کیفی این رزمایش شدند، ذکر شد: در جدا با این کارمندان تصویر بنزین استان فارس، واحدهای برون مرزی اجتناب کرده اند جمله مدیریت سپاه استان، مدیریت انتظامی استان، استاندار، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار امنیت، اداره کل داده ها، اورژانس، منقل نشانی، انرژی الکتریکی، آب، مخابرات، meting out فرآورده های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر در این رزمایش حضور سرزنده داشتند.

میدان شاهی در تشریح برخی اجتناب کرده اند از ملزومات این رزمایش ذکر شد: ایمنی اجتناب کرده اند زیرساخت ها، اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات در جدا در جدا خصوصی تداوم امنیت ایمن در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های فعلی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای درجه قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای اجزا مختلف در تمامی سطوح اجتناب کرده اند از ملزومات بی نظیر رزمایش است. هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت عالی ساعت بود.

وی در یکپارچه به برخی اجتناب کرده اند از ملزومات تخصصی این رزمایش اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آمادگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش های می خواست برای مقابله احتمالاً در جدا خصوصی عملیات تروریستی، مقابله در جدا خصوصی نبرد مسلحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگان گیری، انهدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل سوزی، بیوتروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​پرتاب سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح های سبک مورد بازرسی قرار گرفت. در این بازی.”

انتهای پیام/