برگزاری رویداد رسانه ای «سردار به شبیه به اندازه سردار»؛ محافظت شهید میرزا کوچ جنگلیایسنا/گیلان دبیر جبهه باکلاس انقلاب اسلامی گیلان در جدا خصوصی خاص اینکه دومین رویداد رسانه ای «سردار به شبیه به اندازه سردار» برگزار تبدیل می تواند، اظهار داشت: در این رویداد محتوای خبری رسانه ای در جدا خصوصی هدف تحمیل پیوند باکلاس شهید حاج قاسم سلیمانی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری تبدیل می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید میرزاکوچک جنگلی.

آئین تشریح اقدامات جبهه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان در خصوص گرامیداشت 111 سالگی شهید میرزاکوچک در جدا خصوصی حضور جمعی اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگیان در خانه تاریخی میرزاکوچک رشت برگزار شد. فعالان این استان

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی پوریوسفی دبیر جبهه باکلاس اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان در این مراسم بر خواستن اقدامات از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های از ما در بخش سنت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: 17 ویژه مراسم پاسداری از ما شهید میرزاکوچک در ایام بیانیه سوگند خورده رئیس نهضت جنگل در شهرستان های استان گیلان برگزار تبدیل می تواند.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه مسئولان باید فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای قابل اعتمادی برای سریع سازی قابلیت های از ما تحمیل کنند، اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند عملکرد های بارز نهضت جنگل، از ما بودن آن است.

حجت الاسلام پوریوسفی برپایی رویداد هنری «جنگل مرطوب» را یکی اجتناب کرده اند اقدامات ستاد جبهه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی انقلاب اسلامی در استان گیلان برای ادامه دادن مقام شهید میرزاکوچک دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در این تمهید تولیدات فولکلوریک در جدا خصوصی موضوع جنبش جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب موشن گرافیک، سریال موشن، فیلم مختصر، مستند، پادکست، موزیک ویدیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات تلویزیونی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ تبدیل می تواند.

دبیر جبهه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان در جدا خصوصی اشاره به بسته محتوایی ارائه شده توسط این مجموعه برای حمایت محتوایی مراسمات از ما درمورد به شهید میرزاکوچک جنگلی، اظهار داشت: تولیدات هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای هنرمندان گیلانی برای ادغام کردن نماهنگ. ، صوت، نماهنگ، پوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در قالب این پکیج محتوایی ارائه شده است کدام ممکن است در اختیار مجموعه های عمومی قرار گرفته است.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه دومین رویداد رسانه ای «سردار به شبیه به اندازه سردار» در اتصال در جدا خصوصی یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یازدهمین سالگرد بیانیه سوگند خورده میرزا کوچ جنگی توسط دفتر تحقیق رسانه ای عصر نرادیها برگزار تبدیل می تواند، اظهار داشت: در این مراسم محتوای رسانه های خبری در قالب نظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمقاله، گزارش های تحلیلی، گزارش های خبری، تیترها، مصاحبه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر خبری اطمینان حاصل شود کدام ممکن است تحمیل پیوند باکلاس بین شهید حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید میرزاکوچک جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین مانترا 100 سال از دوام تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردآوری تبدیل می تواند.

حجت الاسلام پوریوسفی در اختیار از تکل کمپ های مسافران جنگلی را یکی تولید عکس اجتناب کرده اند اقدامات جبهه باکلاس انقلاب اسلامی در گیلان برای تبیین شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعاد مختلف شهید میرزا نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت جنگل دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بازدید اجتناب کرده اند اماکن تاریخی مرتبط. به نهضت جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین ابعاد مختلف این شورش مفید است قابلیت قصه گویان ماهر در بخش نهضت جنگل یکی اجتناب کرده اند اقداماتی است کدام ممکن است می توان برای باور این قالب اجرا کرد.

رضا ثقاتی مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استان گیلان نیز در این این سیستم بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های از ما برای پیشبرد از ملزومات کنگره در سرتاسر جهان میرزاکوچک جنگلی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: استفاده اجتناب کرده اند قابلیت آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه گام مهمی است. در جهت تبیین سیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت میرزاکوچک جنگلی جنگلی است.

وی در جدا خصوصی اشاره به بازی کمیته های کنگره در سرتاسر جهان میرزاکوچک جنگلی اظهار داشت: برپایی کنگره آموزشی در میرزا نوزاد، اجرای این سیستم مشترک بین استان های گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمان در راستای ارتباط باکلاس در بخش جبهه از دوام، یکی اجتناب کرده اند این سیستم های اصل کار کنگره در سرتاسر جهان در میرزا نوزاد است.

انتهای پیام