برگزاری خانه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مسئولین ساختمانی در قلمرو لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلامایسنا/لرستان پاسخگو برای بسیج سازندگی لرستان اظهار داشت: خانه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی مسئولین سازندگی در لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام برگزار شد.

سرهنگ احسان جهانبخش در جدا خصوصی اشاره به اهمیت آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای درجه اعلان نیروهای سازندگی اظهار داشت: آموزش ها در راستای اجرای هرچه به شبیه به اندازه حد زیادی تفاهم نامه های بین نهادی برگزار تبدیل می تواند.

وی افزود: خانه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی مسئولین بسیج سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل پرهزینه لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام در دهکده از دوام استان برگزار تبدیل می تواند.

پاسخگو برای بسیج سازندگی لرستان در جدا خصوصی خاص اینکه این دوران در روزهای دوشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه شانزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 شهریور ماه 1401 برگزار تبدیل می تواند اظهار داشت: این دوران در جدا خصوصی حضور بیش اجتناب کرده اند چهل نفر اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان استان های لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام برگزار تبدیل می تواند.

وی خاص کرد: این آموزش در راستای تحمیل سالانه صد ده هزار واحد نیروگاه عکس ولتایی 5 کیلوواتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد ده هزار رهن قرض الحسنه در مناطق کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری در پی تفاهم نامه های منعقده در جدا خصوصی وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت انرژی برگزار تبدیل می تواند. صندوق کارآفرینی امید.

انتهای پیام