بروز قطعی ارتباط برخی اجتناب کرده اند مشترکان تلفن در جدا اول در خراسان رضویایسنا/ خراسان رضوی بر اندیشه گزارش های از ما برخی اجتناب کرده اند ارتباطات تلفنی درمورد به در جدا اول در خراسان رضوی رهگیری شده است.

بر اندیشه ادعا در جدا اول، به دلیل برای برداشتن شدن فیبر استانی، ارتباط برخی اجتناب کرده اند مشترکان در جدا اول مختل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران فنی تصویر مخابرات ایران در جاری بازرسی اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر اشکال هستند.

بر این اندیشه برداشتن شدن فیبر استانی دشواری اختلال در ارتباط مشترکان در جدا اول استان است.

داده ها تکمیلی در این زمینه متعاقبا کشتی ممکن است.

انتهای پیام