برنج نوردی اجتناب کرده اند شمال به ارسباراناستان های گلستان، گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران در جدا خصوصی دردسرساز ترین شرایط آبی مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شالیکاران شمال کشت برنج را به ارسباران منتقل کرده اند.

به گزارش ایسنا سراسری وی نوشت: در جاری حاضر 990 روستای شمال ملت در جدا خصوصی تنش آبی مواجه هستند، آمارهای آشکار شده اجتناب کرده اند بارندگی های سال آبی جاری کدام ممکن است تقریباً به نوک رسیده است، آرم می دهد کدام ممکن است کانون های جمعیتی حاوی تنش آبی نسبت به سال قبلی به خوانایی مرتفع است. اطمینان حاصل شود کدام ممکن است کدام ممکن است اولین سیگنال های تنش آبی در جهان شمالی لند تبصره تبدیل می تواند اجتناب کرده اند سوی تولید عکس عکسها دریافتی همشهری آرم می دهد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج کاران استان های شمالی به جهان ارسباران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی کشت برنج مهاجرت کرده اند. در این جهان به باغداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومیان جهان خسارت وارد کرده اند. جنگل های جهان ارسباران جهان کوهستانی وسیعی در شمال استان آذربایجان شرقی است کدام ممکن است شرایط مناسبی برای کاشت برنج ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت اجتناب کرده اند تنش آبی فشرده در میان بسیاری کفگیرها است. کفگیرها آنها را مجبور به مهاجرت کرده اند.

تخصص متوسط

استان آذربایجان شرقی اگرچه کوهستانی است در جدا خصوصی این جاری پتانسیل ها به سختی برای کاشت برنج دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط دردسرساز می توان آب آن را تامین کرد، در جدا خصوصی این جاری در قبلی اجتناب کرده اند سال 1395 را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فاجعه خشکسالی کدام ممکن است اصولاً مناطق پرآب ملت را خرس تاثیر قرار داد. این ملت در مساحت 1800 به شبیه به اندازه 2000 هکتار اجتناب کرده اند اراضی شهرستان میانه آذربایجان شرقی برنج کشت می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استاندارد متوسطی برخوردار بود. در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی کاهش درجه آب در این شهرستان شرایط به گونه ای پیش بالا خورد کدام ممکن است گروه جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آب جهان ای استان در سال 1397 ادعا کردن کردند کدام ممکن است کاشت انتخاب بزرگ از برنج به تکنیک غرقابی ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در اراضی در جدا خصوصی هفت هزار مترمکعب آب در چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای حوضچه های مخصوص به خصوصی می توان برنج را به صورت دیم کشت کرد. این توسعه عملاً باعث کاهش کاشت برنج در این استان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابع آبی بقیه ساده به آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن به باغداران اختصاص کشف شد. تخصص تلخ کشت برنج در وسط به خوبی آرم می دهد کدام ممکن است آذربایجان شرقی شرایط مساعدی برای کشت برنج ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کشت در جدا خصوصی شرایط تحت سلطه به هیچ وجه صحیح استان نیست.

افزایش تنش در سه بخش

پیش اجتناب کرده اند این پژوهشی در جدا خصوصی عنوان ارزیابی وضعیت تنش آبی شمال ایران در دانشکده علوم کشاورزی گرگان نوک دادن شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه طبیب محمودی، پاسخگو برای این پژوهش می گوید: بر ایده این پژوهش، پس اجتناب کرده اند کاهش قابل ملاحظه در بارندگی در سالهای حال، تنش آبی در این جهان در کشت محصولات، انبساط بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع بومی مرتفع است.

به آگاه این استادیار دانشکده، ارزیابی نتایج در جدا خصوصی آمار بارندگی سالانه آرم داد کدام ممکن است بر ایده گزارش سالیانه بارندگی کدام ممکن است هر ساله توسط وزارت انرژی ادعا کردن تبدیل می تواند، تصویر مدیریت منابع آب، دفتر تحقیق اساس منابع آب، اصولاً حوضه آبریز دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوضه قره سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگان اجتناب کرده اند ده مهر 1397 به شبیه به اندازه 9 خرداد 1398 میزان بارندگی کل 429.3 میلی متر بوده کدام ممکن است نسبت به سال آبی قبلی حدود 35 سهم کاهش داشته است. این رقم در سال آبی آینده نیز در مدت خیلی شبیه کاهش 38 درصدی را آرم داد. مهر 1399 به شبیه به اندازه خرداد 1400. پس اجتناب کرده اند این کاهش، موضوع در سه بخش کشت محصول، رویش بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع بومی پیگیری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوانایی خاص شد کدام ممکن است تنش آبی در شمال ایران تابعی اجتناب کرده اند بارندگی است. در جدا خصوصی کاهش بارش جوی افزایش کشف شد.

بی آبی در پایتخت برنج ایران

تصویر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان گیلان خردادماه ادعا کردن کرد کدام ممکن است تنش آبی جان 313 روستای استان گیلان را شبح می تنبل. بر ایده آمار این تصویر کاهش بارندگی در استان در نتیجه کاهش آب 576 دهانه چشمه کوهستانی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون 1148 مخزن ذخیره آب در عوامل مختلف استان آبرسانی کرده اند. مدیریت فاجعه در این استان علاوه بر این ادعا کردن کرد در جدا خصوصی وجود فینال بارندگی های سال آبی کدام ممکن است در هفته های حال رخ داد، کاهش بارندگی نسبت به سال های قبلی به شبیه به اندازه چهل سهم اجتناب کرده اند ذخایر آبی پایین سد سفیدرود را تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز موجود است. علاوه بر این اولویت اجتناب کرده اند بدتر کردن تنش آبی در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب شرب روستاهای مناطق کوهستانی گیلان مرتفع است. در پی کاهش بارندگی، ذخیره آب پایین سد سفیدرود اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 250 میلیون مترمکعب به 850 میلیون مترمکعب مرتفع است. این در حالی است کدام ممکن است گیلان در جدا خصوصی 238 هزار هکتار شالیزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 سهم گروه ملت تنها به سختی بیش اجتناب کرده اند هفت سهم منابع آبی تجدیدپذیر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سهم اجتناب کرده اند آب فعلی صرف آبیاری کشاورزی تبدیل می تواند.

تنش آبی در مازندران

در استان مازندران تنش از حداکثر آبی اجتناب کرده اند شهرستان نکا به شبیه به اندازه گلوگاه از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر کننده است. در این مناطق به انگیزه افت از حداکثر درجه آب زیرزمینی در دشت های این جهان تولید عکس امکان حفر چاه برای تامین آب شرب وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوک ای 9 چندان در اطراف غیرقابل سکونت خواهند شد. سد مخزنی گلود کدام ممکن است بر روی رودخانه نکارود احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1395 به استفاده رسید، به انگیزه برخی امتیازات همچنان 20 سهم اجتناب کرده اند آب خصوصی را درو کردن می تنبل. بر ایده ادعا کردن صحیح تصویر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب مازندران، هم اکنون 20 شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 213 روستا در مازندران در جدا خصوصی تنش آبی مواجه هستند. به معنای دقیق عبارت هستند ادامه دارد خیلی ها ادراک نمی کنند کدام ممکن است مازندران در جدا خصوصی وجود منابع آبی فراوان در جدا خصوصی ضرر کم آبی مواجه است در جدا خصوصی این جاری این تنش تعیین کنید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر روز بر اندازه آن افزوده تبدیل می تواند.

گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی عظیم

433 روستای استان گلستان در جدا خصوصی تنش از حداکثر آبی مواجه هستند. به معنای دقیق عبارت هستند در بازدید حال رئیس جمهور به استانی شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد چهل میلیارد ریال برای تعمیر این معضل تخصیص گرفت در جدا خصوصی این جاری شرایط تنش آبی در گلستان از برجسته است تر اجتناب کرده اند معمول کشوری است. در سال 1400 سرانه آب ملت به 1600 متر تاس برای هر نفر رسید. این در حالی است کدام ممکن است سرانه خوردن آب در گلستان زیر هزار مترمکعب است کدام ممکن است آرم می دهد سرانه آب در این استان کمتر اجتناب کرده اند معمول کشوری است. در چنین شرایطی به معنای دقیق عبارت هستند این استان شمالی ملت نباید در جدا خصوصی ضرر آب مواجه شود در جدا خصوصی این جاری تنش آبی در گلستان حاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده است. این استان در سال آبی جاری در جدا خصوصی کاهش چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش درصدی بارندگی مواجه بوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه پیش دهانه بینی آرم می دهد کدام ممکن است این کاهش بارندگی در سال آینده نیز باعث تنش آبی در استان احتمالاً خواهد بود.

انتهای پیام