بررسی های آغاز دیوان کیفری بین ملی درباره و احتمال وقوع جنایت جینجی در اوکرایندادستان دیوان کفری بین ملی، تحقیقات درباره، جنایات، دادستان روسیه، اکراین RA، با عکس رسمی از آغاز کرد.

به نام گازارش ایسنا به نقل از پگاه خبری اسکای دادستان دیوان کفری بین ملی با عکس رسمی حمایت از کردها به عنوان تحقیقات، نیهاد داربارا کجاست، اتهامات جنایی، ادعاهای روسی، روسیه، اوکراین، آگز.

کریم خان، دادستان دیوان کفری بین ملی اعلم کرد که دوست، جمعه اوری مدارک در اوکراین آغاز شداح آست.

Pechter، 38 Kashur az حکم انگلیسی و کانادا جنایات ادعای RA روسیه توسط دیوان کیفری بین ملی بازگشت دالاند.

دیوان پشتر کجاست، رسانه کردی، بود که جان اوکراین، عضو دیوان کفری بین لانه ملی، سرعت بخشیدن به موضوع بررسی های نیازمند آناستکه کشورهای عضو، پوردا را به این دیوان بازگشت کجاست. .

تاریخ کجا، دیوان بوده کجا، و تحقیقاتی که به منشأ پرونده های جنجی، ادعاهای روسیه، اوکراین، تسریع خواهش کرد.

کریم خان گفت: ارجاعات دفتر او از کجا می توان بررسی های من را دید؟ ترتیب را شرح دهید، تحقیقات کامل درباره اتهاماتی که او را فریب داده است و پرونده منشأ جنایت جنجی کجاست، جنایت علیه او یک چیز خوب یا جنایت است، یک نقطه ای وجود دارد که اوکراین در یک موضوع شخصی میانجیگری می کند، پیوند را بر خواد.

PIAM END