برخی دیگر کلاس برگزاری سلام پزشکی و گیرپزشکی دانشگاه آزاد گذاشتندرئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره مقام آموزش حداری است و یکی از آنها محل استقرار مرکز آموزچی است.

دکتر محمدمهدی طهرانچی در گفت و گو با ایسنا، ازهر کرد: به تور کاتاء، آموزش هدوری در دانشگاه آزاد آگرا میچود. البته باید گفت موضوع اشاره به نام که برگیزاری، حضور کلاسی، درسی که به آن سپرده شده و وضعیت ویروس کرونا کجاست.

بیانیه اینکه سیاری از وان دانشگاه آزاد در شهرستانها آموزش حداری را اغاز کاردانند بیان کرد: در مقام شهرها آزاد هستند؟ به کارگردانی مرکب خرابی های نوروزی را پیشرو دارم امکان برگزاری هادری کلاشا در فروردین ماه تنها پرای 2 هفتا میسر آست.

دكتر طهرانچي آدما داد: حال و احوال، درس كلاس، دانشگويان رشتهاي پرستاري و تصوير حضور مردم و كانونهاي آموشي شهرهاي كه با تذقي وقتي زرشكي بيرون شادانند نيز راهم از فرودحناز. .

PIAM END