برخی اجتناب کرده اند مشکلات فوتسال بانوان به فدراسیون برمی گردد/ خندق را برای قهرمانی می بندیمایسنا/خوزستان مدیرعامل از تجهیزات گلف سراسری حفاری اظهار داشت: بخشی اجتناب کرده اند مشکلات فوتسال بانوان به فدراسیون برمی گردد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند تصویر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه های دولتی اجتناب کرده اند حضور در لیگ فوتسال بانوان پشیمان می شوند. د

سید سالار محمدنیا در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در خصوص حضور خدمه از تجهیزات گلف حفاری در فصل جدید سوپرلیگ فوتسال بانوان، اظهار کرد: در مونتاژ ای کدام ممکن است در جدا خصوصی مسئولان تصویر سراسری حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق نفت خیز جنوب داشتیم، ارزیابی شد. انتخاب بر این شد کدام ممکن است حفاری امسال نیز برای تیمداری در سوپرلیگ فوتسال تصویر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد در این زمینه به از تجهیزات گلف حفاری کمک شود.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 خدمه فوتسال بانوان حفاری در جدا خصوصی شرایط بهتری نسبت به جهان های در قبلی وارد مسابقات تبدیل می تواند باشد، اظهار داشت: قطعاً، در شرایط بهتری تصویر خواهیم کرد. بعد از همه خدمه فوتسال بانوان حفیری هر فصل شرایط خوبی داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز بر مقدمه قابلیت خصوصی خدمه را می بندیم. خدمه ما در همه زمان ها جزو خدمه های اول به شبیه به اندازه چهارم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال هم برای کسب عنوان قهرمانی امتحان شده می کنیم.

مدیرعامل از تجهیزات گلف سراسری حفاری خاطرنشان کرد: ما شرکتی هستیم کدام ممکن است اصلا اجتناب کرده اند بودجه دولتی استفاده نمی کنیم. یعنی تمام ارزش های ما اجتناب کرده اند درآمد خصوصی تصویر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر به سختی ضرر مالی موجود است در جدا خصوصی این جاری منصفانه بار تولید عکس تمام هدف ما تعطیل خدمه برای قهرمانی است.

وی تاکید کرد: هفته آینده کادر فنی خدمه خاص تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر ما بومی خواهد بود. هدف ما همین جا است کدام ممکن است بدون در نظر تکل زودتر تمرینات را آغاز کنیم. خدمه مته در همه زمان ها محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مدعیان محسوب تبدیل می تواند باشد.

محمدنیا در جدا خصوصی اشاره به افزایش انواع قرارداد گیمرهای مشتاق در فوتسال بانوان اظهار داشت: در فوتسال بانوان برخی اجتناب کرده اند تصویر ها یکی 2 سال خدمه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه جدا می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در رقم قرارداد گیمرهای مشتاق ضرر تحمیل می کنند.

وی یکپارچه داد: برخی اجتناب کرده اند مشکلات فوتسال بانوان نیز به فدراسیون برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می تواند باشد متنوع اجتناب کرده اند تصویر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه های دولتی اجتناب کرده اند حضور در لیگ فوتسال بانوان پشیمان شوند چرا کدام ممکن است شرایطی تحمیل تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است مدیریت خدمه آنها را خرس تاثیر محل قرارگیری ها. شناخته شده چون مثال برخی اجتناب کرده اند قضات وقتی به استان ها می آیند در مهمانسرایی کدام ممکن است مدیران ارشد نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر نفت در آن اسکان دارند نمی ادای احترام به را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای اقامت در استراحتگاه تعدادی از ستاره می کنند کدام ممکن است این امر به تصویر های حال از آنها فشار می آورد. محل قرارگیری مالی. اگر به تقاضا آنها ملاحظه نشود متاسفانه روی ورزشی تاثیر می گذارد.

مدیرعامل از تجهیزات گلف سراسری حفاری افزود: در از تجهیزات گلف حفاری 5 خدمه فوتسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال داریم کدام ممکن است برای هر کدام باید پذیرش بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این پذیرش ها فدراسیون به تصویر ما فشار می آورد به 1 معنا اجتناب کرده اند از تکل منصفانه خدمه متاسفیم. خدمه از تذکر ممکن است صفحه بحث باید تصویر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه ها را مدیریت تنبل. مدير صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید هيئت فوتبال استان بايد اين گونه مشكلات را تعمیر كند زيرا باعث ناپایدار شركت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تيم ها اجتناب کرده اند از تکل تيم مي شود. باید راه برای اداره کردن خدمه باز شود. متاسفانه در فوتسال بانوان خدمه هایی داشته ایم کدام ممکن است به انگیزه این استرس ها در آستانه کناره گیری قرار گرفته اند. از هر لحاظ امیدوارم همه به بازی بانوان کمک کنند.

انتهای پیام