برآورد برآورد 14400 کودک بازمانده اجتناب کرده اند تحصیل در خوزستان / ایجاد حدود 4000 کودکایسنا/خوزستان استاندار خوزستان در جدا خصوصی اشاره به ساختار جهشی ارتقای شاخص های کیفی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در استان اظهار داشت: این ساختار به تصویب کارگروه رسید به شبیه به اندازه به یاری خداوند بتوانیم وضعیت تحصیلی اطلاعات آموزان را اجتناب کرده اند تذکر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورشی افزایش دهیم. استاندارد آموزشی به ویژه در مرحله متوسطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق محروم باعث افزایش استفاده کم بهره تبدیل می تواند.

صادق خلیلیان در مونتاژ کارگروه سنت، اجتماعی، سلامت خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده استان، در جدا خصوصی اشاره به ساختار جهشی ارتقای شاخص های کیفی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان، این ساختار در کارگروه تصویب شد. کدام ممکن است به یاری خداوند بتوانیم وضعیت آموزشی اطلاعات آموزان را اجتناب کرده اند تذکر کیفی افزایش دهیم. افزایش آموزش به ویژه در مقطع متوسطه، مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم برخوردار.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، وی انواع کودکان بازمانده اجتناب کرده اند تحصیل در استان را حدود 14 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد نفر ادعا کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع حدود 4 هزار نفر ایجاد شدند کدام ممکن است گامی سازنده در بازگشت آنها به تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل است. در جدا خصوصی امتحان شده سایر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها سعی شود انواع بیشتری اجتناب کرده اند این کودکان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بازگردانده شوند به شبیه به اندازه بتوانیم آینده آنها را تضمین کنیم.

خلیلیان در جدا خصوصی اشاره به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل اردوهای اطلاعات آموزی در مرحله استان اظهار داشت: اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های خوبی در بخش های مختلف استان صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است اطلاعات آموزان در جدا خصوصی این تحولات شناخته شده شوند اجتناب کرده اند این رو اردوهای پیشرفت. در این راستا راه اندازی شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم آن نیز در کارگروه تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هفته آینده اجرایی تبدیل می تواند. طبیعتا در ماه های بروزترین tp-date اردوهای متعددی در این جهان برگزار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد اجتناب کرده اند قابلیت حال در استان هرچه اصولاً برای برگزاری این اردوها استفاده شود.

وی بازگشت به شد: در بخش شاخص های آموزشی در استان باید کار کارشناسی از دقیق انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده این سیستم جامعی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین شود به شبیه به اندازه در 4 به شبیه به اندازه 5 سال آینده شاهد دگردیسی اساسی باشیم. بخش ارتقای استاندارد آموزشی اطلاعات آموزان

انتهای پیام