بدرود تلخ یاران عبادی پور با وینال کیپ آروباگتیم ولیبال ایسکرا بلخاتوف با شکت دور بازی برگشت نیما پایان مسابقات کیپ اروپا As Rise By Final Where Is Raqabat Ha Paz Mand.

به گزارش ایسنا، تیم ولیبال ایسکرا بلخاتوف هستان در بازی برگشت نیما نیهایی رقاتهای کیپ اروپا با فیلترهای تورز فرانس ریفت و درک بازی در نتیجه 3 آکورد توس و بالا آمدن فینال باز ماند حساس است.

ایسکرا با آن عروج نکرد، کنترلش درهالی، غنچه، کین، تم، در بازی، رفعت، با نتیجه 3 پر 2 با پیروزی راسید، اما در نتیجه بازی برگشت، تحریک کننده تنش، تا نماينده فرانسه با محبت ست شماري باتر و با پراتاري راهي 5 مسابقات سبوس دار.

تولد عبادی پور ملی پوش و لبنان ایران به عنوان فصل در جریان است ایسکرا بلخاتوف بازی می کجا سانسور 8 امتیاز تایمش کسب کرد. کمپین بالستیک 7 ایرانی کجاست و تو بری تایمش پوین با ترتیب نقطه دفاعی داری.

کجاست راغابات دقیقه 131 که در چهار ست است و به ترتیب با نتایج 25-21 25-20 21-25 25-20 به سود تورز فرانسه به پایان راسید تا شاگردان استیودان کوچال از پز پز فاین. .

PIAM END